بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950004676
نام و نام خانوادگي : الهه آتشك ممان
عنوان پایان نامه : باز مهندسي فرآیندهای حوزه تامین در صنعت پیمانكاری نفتي مبتني بر رویكرد ترکیبي DEA–FMEA مطالعه موردی در یک شرکت پیمانكاری حوزه نفت OEID
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دكتر محمد جواد ارشادي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دكتر علي رضا تقي پور رضوان
چكيده : عوامل اثرگذار براي ويرايش سیستم‌ها با روش‌هاي آكادميك و به روز قابل شناسايي مي باشند. اما بدلايل مختلفی سازمان ها در حال استفاده از روش‌هاي قديمي و غير كارامدي هستند كه مانع رشد و توسعه سازمان مي‌باشد و در كشور ما نیز دستور مطالعه‌ي مستقيمي جهت شناسایی این عوامل صورت نگرفته است، تا از آن طریق بتوان به ارائه راه حلي جامع و موفق در راستاي بهبودو بهره‌ور نمودن سازمان ها کمک کرد تا اقتصاد پويا‌تر و موفق‌تر حاصل همين بازنگري جزيي سازمان‌هاي كوچك و بزرگ گردد. متاسفانه هستند سازمان‌هايي كه مي توانند با خدمت رساني‌شان تحولي شگرف در كشور ايجاد نمايند اما عمده وقتشان درگير بروكراسي اداري شده و وقت سازمان در هدر رفت انجام پروسه‌هاي اشتباه و ناكارامد صرف توسعه و ايجاد ايده جديد نمي‌شود. با این تفاسیر، ضمن مطالعه موردی یک شرکت پیمانکاری حوزه نفت ، به باز مهندسي فرآیندهای حوزه تامین در صنعت پيمانكاري نفتي مبتني بر رويكرد ترکيبي DEA-FMEA پرداخته¬ايم¬. با استفاده از روشBPR طی جلسات متعدد با نخبگان صنعت به شناسایی مخاطرات اصلی فرآیندهای حوزه ی تامین می پردازيم.به کمک روش FMEA و DEA این مخاطرات را اولویت‌بندی می کنيم، زیرفرآیندهای اولویت دارتر را به منظور بهبود انتخاب, و به بررسی سهولت استفاده از سیستم الكترونيكي در رفع مشکلات مطرح شده میپردازیم. این پژوهش با روش توصیفی پیمایشی انجام شده و در آن اطلاعات از طریق پرسشنامه از نمونه آماري 25 نفره ای از نخبگان سازمان که در سیستم درگير فرآیند هاي حوزه تامين بوده‌اند, با روش شمارش کامل شناسایی شدند، جمع‌آوري شده است.
كلمات كليدي : باز مهندسي فرآیندها BPR تجزیه تحلیل حالات شكست و اثرات آن FMEA تحلیل پوششي دادها DEA
تاريخ دفاع : 1397-06-19