بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940109034
نام و نام خانوادگي : میثم امیدیان
عنوان پایان نامه : مدل سازی عددی و بررسی تحلیل غیر خطی تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو مطابق استاندارد تقویت شده با FRP تحت بار ناشی از انفجار توسط نرم افزار اجزا محدود
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سهیل منجمی نژاد ,
چكيده : با توجه به حوادثی که در گوشه و کنار دنیا به وقوع پیوسته، مشخص شده رفتار ساختمان ها تحت اثر بارهای ناشی از انفجار به دلیل خصوصیات متفاوت این نوع بارگذاری با بارهای دیگر یکسان نیست. از آنجایی که بیشتر شهرهای ایران به دلیل موقعیت ممتاز استراتژیکی و برخورداری از منابع طبیعی سرشار، همواره در معرض تهدیدهای خارجی قرار دارند، لزوم شناخت تهدیدات و نحوه مقابله با آنها مانند حملات تروریستی ، انتحاری و بمب بر مهندسان سازه الزامی است و ساختمان ها باید برای چنین خطراتی محاسبه شوند. با توجه به جایگاه ویژه سازه های بتن مسلح در صنعت ساختمان کشور و گستردگی استفاده از تیرهای عمیق در ساختمان های بلند مرتبه و آسیب پذیری این تیرها در برابر بارهای انفجار، هدف از این تحقیق ارزیابی و مقایسه تحلیل غیرخطی و عددی تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو بدون مقاوم سازی با تیرهای بتنی دارای بازشو مقاوم شده با ورق های FRP و تیرهای عمیق بتن مسلح بدون بازشو تحت بار ناشی از انفجار توسط نرم افزار اجزاء محدود Abaqus پرداخته شده است. با استفاده از روش اجزاء محدود غیرخطی، 9 نمونه تیر عمیق با تکیه گاه های ساده تحت بار ناشی از انفجار مدل سازی و میزان اثربخشی ورق های FRP بر مقاومت نهایی تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور از یک نمونه تیر عمیق یتن مسلح بدون بازشو به عنوان تیر شاهد و 4 تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو استاندارد (دایره ای و مربعی ) بدون تقویت و 4 نمونه تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو ( دایره ای و مربعی ) تقویت شدهبا ورقه های FRP استفاده شده است. تقویت توسط ورقه های FRP ، دورتا دور بازشوها ، در بالا بردن طرفیت تیرهای عمیق بتن مسلح بسیار موثر بوده است. مدل سازی اجزاء محدود نمونه ها با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود Abaqus انجام شده است.
كلمات كليدي : بار انفجار ، بهسازی ، تحلیل غیر خطی ، تیرعمیق ، بتن مسلح ، بازشو ، اجزاء محدود ، FRP
تاريخ دفاع : 1397-06-05