بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940160863
نام و نام خانوادگي : لیلا جلیلی
عنوان پایان نامه : بررسی کمی میزان گوشت مرغ در فرآورده های گوشتی موجود در بازار ایران با روش Real Time PCR و شناسایی آلودگی پاتوژن سالمونلا به روش مولکولی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اخیرا نگرانی ها از وجود تقلبات در محصولات گوشتی مخصوصا سوسیس و کالباس افزایش یافته است. شاید صنایع گوشت بیشترین امکان تقلب در بین گروه های مختلف مواد غذایی داشته باشند. مهمترین تقلب انجام شده بر روی فرآورده های گوشتی اضافه کردن اجزای مرغی می باشد. در مطالعات اخیر روش Real Time PCR اختصاصی خاص گونه ها برای اعتبارسنجی محصولات گوشتی در اولویت می باشد زیرا نسبت به PCR دارای دقت بالاتر می باشد و می تواند میزان تقلبات را به صورت کمی (درصد ) به ما گزارش کند. پس از استخراج DNA از نمونه ها و انجامPCR کیفیت آن با روش الکتروفورز بررسی می شود واکنش زنجیره ای پلی مراز به صورت جداگانه و همزمان با استفاده از مخلوط آغازگرهای طراحی شده اختصاصی گوشت مرغ و گوشت گاو بر روی DNA نمونه ها انجام شد پس از الکتروفورز نواحی تکثیر بر روی ژل آگارز %2 رنگآمیزی شده با سایبرگرین ، نوارهای 221 جفت بازی و 274 جفت بازی به ترتیب نشانگر گوشت مرغ و گوشت گاو می باشد تکثیر ناحیه مورد نظر از هر کدام تأییدی بر وجود آن در فراورده های گوشتی می شود پس از این مرحله با کمک روش Real Time PCR می توانیم درصد این تقلبات را مشخص کنیم. به طور میانگین در 30 نمونه مورد بررسی 8% میزان الودگی دیده شد(انحراف معیار 3/3) که بیشترین ان مربوط به sample 1 با 8/15 % و کمترین ان مربوط به sample 7 با 9/3% می باشد. همچنین شناسایی پاتوژن سالمونلا در فراورده های گوشتی به روش مولکولی از دیگر اهداف این تحقیق می باشد که در 30 نمونه مورد بررسی تعدادی دارای الودگی سالمونلا می باشد.
كلمات كليدي : تقلب در فراورده های گوشتی ، Real Time PCR، پاتوژن سالمونلا
تاريخ دفاع : 1396-09-19