بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950255726
نام و نام خانوادگي : مهدی خاقانی
عنوان پایان نامه : بررسی تجربی پدیده سایش در یاتاقان های ژورنال
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي جامدات
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آرمن آدامیان ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یاتاقان¬های لغزشی ازاجزای اصلی دردستگاه¬ها وتجهیزات صنعتی می¬باشند. از عوامل اصلی خرابی در این نوع یاتاقان ها بروز پدیده سایش است. پدیده سایش در یاتاقان های لغزشی به دلیل کمبود روغن درحین عملکرد یاتاقان ویا در لحظه را¬ه اندازی و خاموش کردن دستگاه بروز پیدا می¬کند. بوش های فسفر برنز ازجمله یاتاقان¬های لغزشی هستند که درحین کارکرد دچار سایش می¬شوند. در این پژوهش رفتار سایشی یاتاقان های لغزشی از جنس فسفر برنز، از لحاظ شرایط متفاوت کاری به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا با ساخت تست ریگی به منظور اعمال بار¬های متفاوت روی محور یاتاقان، عملکرد یاتاقان در دو حالت بدون روانکارو با روانکار مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از یک نیروسنج وروابط کولمب گشتاور اصطکاکی و به دنبال آن ضریب اصطکاک در یاتاقان در مراحل مختلف تست محاسبه شده است. در این تحقیق اثر سایش بر میکرو ساختار سطح یاتاقان با استفاده از میکروسکوپ نوری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می¬دهد که سایش سبب از بین رفتن فضاهای متخلخل در ساختار داخلی یاتاقان شده و مسدود شدن مسیرهای نفوذ روانکاربه سطح داخل یاتاقان را به دنبال دارد.
كلمات كليدي : یاتاقان، روانکار، سایش، اصطکاک، فسفر برنز
تاريخ دفاع : 1397-06-20