بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940036984
نام و نام خانوادگي : سیده راضیه سادات شیرازی
عنوان پایان نامه : مقایسه کمی بیان ژن تومورمارکر CK19 درنمونه خون زنان مبتلا به سرطان تخمدان با نمونه نرمال در جمعیت ایران با روش Real Time PCR
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : سعید تیزقلم زنوزی ,
سعید ذاکر بستان آباد
چكيده : سرطان تخمدان پنجمین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان ایران و ایالات متحده است تشخیص دیر بیماری می تواند منجر به مرگ بیمار گردد و درمان آن هزینه بسیاری را به اقتصاد کشور وارد نموده ، لذا تشخیص به موقع بیماری درد و هزینه های تحمیلی را برای بیماران کاهش خواهد داد. CK-19 دارای پتانسیل جهت تشخیص زودهنگام سرطان تخمدان می باشد در این مطالعه ، پتانسیل بیان ژن CK-19. به عنوان بیومارکری ملکولی در تشخیص سرطان تخمدان در سیستم گردش خون با استفاده از تکنیک Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و ﻧﺤﻮه اﺛﺮ اﻳﻦ ژن، از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﺪف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن تخمدان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
كلمات كليدي : سرطان تخمدان، نمونه نرمال، Real Time PCR، تومور مارکرCK19
تاريخ دفاع : 1396-07-24