بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930298087
نام و نام خانوادگي : سید محمد رضا مدنی
عنوان پایان نامه : تحلیل میدانی عملکرد آبیاری فضای سبز شهری با استفاده از پساب شهری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي ومديريت منابع اب
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر میرحسن سیدسراجی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : صادق پرتانی ,
چكيده : این تحقیق با هدف شناسایی منابع آب پایدار در راستای بازچرخانی حداکثری و آسیب‌شناسی پتانسیل استفاده از پساب شهر تهران جهت پیاده سازی اهداف اکولوژی انسانی توسعه پایدار، تاثیر آبیاری با پساب تصفیه شده برروی خصوصیات رویشی (شامل ارتفاع، تعداد شاخه و...) چهارگونه مورد آزمایش را مورد بررسی قرار داده است. رشد و عملکرد گیاهان منتخب تحت شرایط تیمار کامل از پساب و آب چاه، بررسی و مقایسه شد. به این منظور، این تحقیق در فضای باز و در قالب طرح آزمایش‌های بلوک‌های کاملا تصادفی (CRD) چند مشاهده‌ای و در سه تکرار به اجرا در آمد. و در هر یک از قطعات خاک(عمق0-30، 30-60 سانتی متری) جهت آنالیز برداشت شدند. ارزیابی اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک و رشد گیاهان نشان داد میزان رشد اندام‌های مختلف گیاهان بعنوان تابعی از شرایط تیمار دارای تفاوت معنی داری است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت استفاده از پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز شهری میسر است و منجر به رشد مطلوبتر گیاهان می‌شود و بر روی خاک در کوتاه مدت تاثیری نمی گذارد. در قسمت پیشنهادات نیز راهکارهایی چون استفاده از پساب جهت کشت گلخانه ای، هدفمند کردن کشت و حذف یارانه آب در بخش کشاورزی، برای کاهش مصرف آب و تخصیص آن به بخش صنعت و اشتغال زایی و تولید در کشور، ارائه گردید.
كلمات كليدي : تحليل ميداني، آبياري با پساب، فضاي سبزشهر
تاريخ دفاع : 1397-06-13