بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940159951
نام و نام خانوادگي : علی مرادپور
عنوان پایان نامه : اندازه گیری اسپکتروفتومتری آهن بعد از میکرو استخراج مایع- مایع پخشی براساس انجماد قطرات آلی شناور بهینه سازی شده توسط روش سطح پاسخ
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : امیر حسین محسن صرافی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا فیض بخش ,
چكيده : در این کار تحقیقاتی، با روش میکرو استخراج مایع– مایع پخشی به کمک فراصوت بر اساس انجماد قطرات آلی شناور(UA-DLLME-SFO) مقدار آهن با کمک 8-هیدروکسی کینولین در نمونه های آب با استفاده از اسپکتروفتومتری تعیین شد. شرایط بهینهUA-DLLME-SFOD پاسخ سطح استفاده شد که شامل تنظیم pH، مقدار حلال استخراجی، و مقدار لیگاند بود. در شرایط بهینه حد تشخیص (LOD) و حد کمی بودن (LOQ) از دستگاه اسپکتروفتومتر UV/VIS به ترتیب برابر با 058 mg/L/0 و 017/0 بدست آمد. منحنی کالیبراسیون برای غلظت های از 1 mg/L-2/0 دارای R2 برابر با 9949/0 بود که بیانگر گستره دینامیکی مناسب و دقت کافی روش است. برای نمونه های آب هم مقادیر بازیابی در نمونه های افزایش استاندارد شده آب معدنی و آب شیر از 64/106-97 درصد بود.
كلمات كليدي : ndicatesthe proper dynamic range and the accuracy of the wethod
تاريخ دفاع : 1997-06-18