بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950020705
نام و نام خانوادگي : هادی مقصودی
عنوان پایان نامه : مقایسه ضریب رفتار سیستم دوگانهی قاب خمشي ویژه و مهاربندهای بزرگ مقیاس با مهاربندهای همگرای فولادی در قابهای فولادی با آرایشهای متفاوت در ارتفاع‌
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
چكيده : مهاربندهای‌بزرگ‌مقیاس،مهاربند‌های‌هستند‌که‌چندين‌طبقه‌را‌بصورت‌ضربدری‌به‌هم‌متصل‌مي ‌کند.ازمزيت‌های‌اين‌سیستم‌مي‌توان‌به‌امکان‌ايجاد‌بازشو‌در‌آن‌و‌همچنین‌رفتار‌بهتر‌اين‌سیستم‌در‌محیط‌پلاستیک‌و‌میزان‌جذب‌انرژی‌بالاتر‌آن‌نسبت‌به‌سیستم‌های‌مهاربندی،اشاره‌نمود‌و‌بررسي‌بیشتر‌ عملکرد‌لرزه‌ای‌و‌ضريب‌رفتار‌در‌اين‌سیستم‌لرزه‌ای‌حايز‌اهمیت‌میباشد.هدف‌از‌انجام‌اين‌پژوهش‌ تعیین‌ضريب‌رفتار‌و‌پارامترهای‌مرتبط‌با‌آن‌برای‌سیستم‌های‌قاب‌خمشي‌فولادی‌ويژه‌مجهز‌به‌ مهاربندهای‌بزرگ‌ومقايسه‌آن‌با‌مهاربندهای‌ويژه‌بوده‌است.برای‌نیل‌به‌اين‌هدف‌قاب‌های‌دو‌بعدی‌در‌مدل‌سازی‌سه‌تیپ‌طبقات‌76،78،2طبقه‌ويا‌تعداد‌دهانه‌های‌4و‌6بااستفاده‌از‌نرم‌افزار SAP2000 گرديد.سپس‌بااستفاده‌از‌تحلیل‌استاتیکي‌غیر‌خطي‌ضريب‌رفتار‌هريک‌از‌قاب‌ها‌بدست‌آمد.نتايج ‌حاصل‌از‌اين‌پژوهش‌‌نشان‌مي‌دهد‌که‌ضريب‌رفتار‌سازه‌با‌قاب‌خمشي‌ويژه‌ومهاربن‌ويژه‌بزرگتر‌از‌ضريبرفتار‌سازه‌با‌قاب‌خمشي‌ويژه‌و‌مهاربند‌های‌بزرگ‌مقیاس‌بوده‌است.همچنین‌در‌سازه‌ها‌با‌ مهاربندxوvشکل‌با‌افزايش‌ارتفاع‌سازه،مقدار‌ضريب‌شکل‌پذيری‌افزايش‌ومقدار‌ضريب‌اضافه‌ مقاومت‌کاهش‌مي‌ یابد
كلمات كليدي : ضريب‌رفتار‌،قاب‌خمشي‌ويژه،مهاربند‌بزرگ‌مقیاس،مهاربند‌ويژه، تحلیل‌استاتیکي‌ غیر‌خطي
تاريخ دفاع : 1397-06-21