بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930559377
نام و نام خانوادگي : آذين اكبري
عنوان پایان نامه : جداسازی استرپتومیسس های دارای خاصیت ضد درماتوفیتی از خاک منطقه شور قلعه کرج
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
بهين اميدي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
نسترن اصغري مقدم
چكيده : استرپتومایسس ها باکتری های گرم مثبت خاک زی متعلق به شاخه اکتینوباکتریا هستند. نیمی از آنتی بیوتیک های جهان از استرپتومایسس ها به دست می آید.جستجو در ایران برای انواع استرپتومایسس ها و جداسازی آنتی بیوتیک های قوی تر ادامه دارد. امروزه تعداد بیماری های قارچی گسترش یافته است. با توجه به مقاومت و اثرات جانبی داروهای موجود انتخاب جایگزین داروهای فعلی ضروری می باشد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اثرات آنتاگونیستی استرپتومایسس ها بر درماتوفیت های تریکوفایتون روبروم، ترایکوفایتون منتاگروفایتیس، میکروسپوروم جیپسئوم، نمونه خاک از کرج جمع آوری و پس از کشت در محیط های اختصاصی تک کلنی ها جداسازی شد و اثر مهاری عصاره های بدست آمده از جدایه ها روی سه قارچ مذکور به روش انتشار دیسک انجام شد. جهت شناسایی ملکولی جدایه ها ، DNA نمونه ها استخراج و سپس توالی اختصاصی 16srRNA، تکثیر گردید و PCR با استفاده از پرایمرهای 27F و 1492R انجام و تعیین گونه صورت پذیرفت. نتایج از 3 نمونه خاک جمع آوری شده از عمق های متفاوت 61 جدایه جداسازی گردید.فقط 6 نمونه بر روی یک میکروارگانیسم اثر کردند و بقیه هیچ تاثیری در ممانعت از رشد میکروارگانیسم های قارچی نداشتند. نتایج اثر آنها نشان دهنده بیش ترین اثر ممانعت از رشد برای جدایه های استرپتومایسس آلبیدوکروموژنز، لنتزا کالیفورنینسیس و استرپتومایسس آلبوگریسولوس بود. بحث و نتیجه گیری: در مجموع مطالعه حاضر نشان می دهد خا ک منطقه شورقلعه کرج به عنوان منبع غنی از اکتینومایست های فعال بوده که پتانسیل بالقو های برای تولید متابولیت های ضدقارچی دارند.با مطالعه بیش تر برای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ موثر در اﻳﺰوﻟﻪ های ﻓﻌﺎل و نیز استخراج ، خالص سازی این متابولیت های فعال، می توان از آﻧﻬﺎ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ های درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺘﻲ استفاده کرد. امید است ﻳﺎﻓﺘﻪ های آتی در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف دراز ﻣﺪت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
كلمات كليدي : استرپتومایسس، 16srRNA ، فعالیت ضد درماتوفیتی، خاک
تاريخ دفاع : 1396-10-23