بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950232306
نام و نام خانوادگي : علیرضا مطیع
عنوان پایان نامه : بررسی سیستم حمل و نقل هوشمند در طراحی چراغ های راهنمایی با هدف دست یابی به موج سبز (مطالعه موردی: یکی از خیابان های شرق تهران)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم صفا ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : چکیده پایان نامه حمل ونقل هوشمند سیستمی است که در آن فناوری مدرن در رشته های مختلف به طور جمعی مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم ها شامل طیف وسیعی از ابزارهای جدید برای اداره شبکه حمل ونقل و سرویس دهی به کاربران است که با جمع آوری، پردازش و عرضه اطلاعات به موقع به متصدیان و کاربران منجر به اتخاذ تصمیمات بهتر و هماهنگی مناسب تری می گردد. پژوهش حاضر با هدف مدل سازی عملکرد خطوط ویژه با کاربری اشتراکی حمل و نقل انجام شد. که توسط نرم افزار(aimsun) انجام گرفت. برنامه متوسط زمان تأخیر خودروهایی می باشد که در حین اجراي کنترل از چهارراه عبور کرده اند. روش تحقیق تحلیلی است و از نظر هدف در شمار مطالعات کاربردی می باشد. با توجه به تحلیل صورت گرفته در خصوص مشکلات محدوده مطالعه، راه کارهای پیشنهادی که شامل امکان چراغ دار کردن تقاطع و کنترل نمودن آن با چراغ راهنمایی هوشمند، امکان انسداد ورودی حجم ترافیک در خیابان دماوند و شهید ثانی می باشد. هم چنین کلیه گزینه های پیشنهادی با استفاده از شبیه سازی شبکه معابر و سیستم حمل و نقل همگانی انجام شده است. به منظور اثرسنجی تغییرات مطروحه، شبکه معابر محدوده مطالعاتی در محیط نرم افزار شبیه ساز ترافیکی(aimsun) مدل گردیده و به صورت مجزا وارد برنامه گردیده است. با توجه به نمودارهای تاخیر زمانی، چگالی ، جریان عبوری و سرعت در دو مدل موجود و مقایسه نتایج بصورت همزمان بطور مشخص مدل دوم کمترین بی نظمی و تغییرات را در پارامترهای ترافیکی دارد و این به دلیل افزایش راندمان ایجاد فضای خالی در سر چهار راه ها که منشا ایجاد شلوغی و بی نظمی بوده, همچنین برای کمک به کاهش ترافیک مسیر اصلی پرتردد تر به دلیل هدایت صحیح مسیر ها می توان با تغییر میزان زمان چراغ سبز و همچنین تعریف رعایت حق تقدم؛ به کمک سرعت و شدت جریان عبوری و نیز کاهش چگالی مسیر های تردد می¬شود. علاوه بر آن در مسیر خیابان ثانی، مقدار افزایش سرعت تردد وسایل نقلیه 30% افزایش داشته در حالی که در خیابان دماوند روند موج سبز تنها به افزایش 13% سرعت تردد منجر گشته است.
كلمات كليدي : کلیدواژه: شبیه سازی، ترافیکی، شتاب،سرعت
تاريخ دفاع : 1397-06-21