بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940209287
نام و نام خانوادگي : متین کامیاب
عنوان پایان نامه : بهسازی قاب های فولادی پس از خرابی پیش رونده با درنظر گیری نوع مهاربند و محل قرار گیری آن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد صادق روحانی منش ,
چكيده : چکيده خرابی پیشرونده می تواند بخاطر خطراتی چون (انفجار، ضربه اتومبیل و آتش سوزی و.....) یا خطراتی طبیعی چون زلزله باشد. نیروی زلزله می تواند نیروهای جانبی و تنش های پرقدرتی را ناشی شود. تاثیر این بار می تواند اعضای سازه ای را بیش از حد بارگذاری نماید که در نهایت به از دست رفتن یک یا چند عضو باربر منجر شود و امکان دارد که باعث خرابی اعضای سازه‌ای بیشتری شود. در این تحقیق، با بهره¬گیری از دستورالعمل¬های آیین¬نامه GSA مبنی بر کاهش خسارت¬های ناشی از خرابی پیشرونده با استفاده از روش مسیر باربری جایگزین، به بررسی تاثیر مهاربندهای زانویی، دروازه¬ای، ضربدری با کمک نرم¬افزار SAP2000 و بصورت دو بعدی پرداخته و این ارزیابی¬ها با کمک تحلیل استاتیکی غیرخطی انجام و نتایج بصورت جداول و نمودارهایی ارائه شده است که شامل نحوه¬ی تشکیل مفاصل پلاستیک اعضا در سازه¬ها، بررسی جابجایی قائم گره بالای محل حذف ستون مورد نظر و مقایسه بین مدل¬های مختلف، همچنین بررسی و کنترل جابجایی نسبی جانبی طبقات می¬باشد. با بررسی نتایج مشاهده می¬شود در حالتی که از مهاربند دروازه¬ای استفاده شود، تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده بسیار کمتر از حالتی است که برای مقاوم¬سازی از مهاربندهای دیگر استفاده شده است و اکثر مفاصل پلاستیک در مهاربندها تشکیل شده است و به سایر اعضای سازه آسیب جدی وارد نشده است.
كلمات كليدي : واژه‌هاي كليدي: خرابی پیشرونده، تحلیل استاتیکی غیرخطی، مهاربند دروازه¬ای¬، مهاربند زانویی، مفاصل پلاستیک.
تاريخ دفاع : 1397-06-14