بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930413986
نام و نام خانوادگي : نادیا راست قلم
عنوان پایان نامه : مقایسه ی تطبیقی شخصیت پردازی "زن" در آثار "علیرضا نادری" و "نغمه ثمینی"
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رحمت امینی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این مقاله به بررسی شخصیت زن در آثار علیرضا نادری (مشخصا سه اثر کوکوی کبوتران حرم،سعادت لرزان مردمان تیره روز و 31/6/77)و آثار نغمه ثمینی (مشخصا سه اثر پالتوی پشمی قرمز، خواب در فنجان خالی و شکلک) پرداخته است. این پایان‌نامه در پنج فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول با عنوان مقدمه و کلیات تحقیق؛ کلیات پژوهش مرور می‌شود، فصل دوم با عنوان مفهوم شخصیت و زن به تعریف شخصیت و زن اختصاص دارد، فصل سوم به معرفی دو نویسنده و خلاصه ی آثار مورد بررسی آنها پرداخته است و سپس در فصل چهارم با بحث و استدلال به بررسی شخصیت زن در نمایشنامه‌های نادری و ثمینی می‌پردازیم. در فصل پنجم تحت عنوان نتیجه گیری نتایج به دست آمده را مقایسه خواهیم کرد. واژگان کلیدی: زن، شخصیت، جامعه شناسی، روابط، علیرضا نادری ، نغمه ثمینی
كلمات كليدي : زن، شخصیت، جامعه شناسی، روابط، علیرضا نادری ، نغمه ثمینی
تاريخ دفاع : 1396-06-19