بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940289767
نام و نام خانوادگي : فرهاد مختاری
عنوان پایان نامه : بررسی روایی نمایشنامه با رویکرد به روایت داستانی در نمایشنامه های هنریک ایبسن
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سهیلا نجم
استاد مشاور () : ,
چكيده : از دیدگاه ساختارگرایی، مطالعه نظام مند ساختار و فرم آثار ادبی منجر به کشف شیوه های تولید معنا در متون ادبی می شود و صورت متن ادبی مانند بستری است که معنا در آن شکل می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی روایی نمایشنامه با نگاهی به روایت داستانی در نمایشنامه های هنریک ایبسن پرداخته است. شخصیت های نمایشنامه های ایبسن، شخصیت مردمی هستند که در آن دوره زندگی می کنند و ایبسن با آنها مخالف است. ایبسن در کل نمایشنامه ها با شخصیت هایش مبارزه می کند و برای آنها به «نهادی» تبدیل می شود که در مبارزه با جامعه، تابوهای جامعه راشکست داده، اما چون قدرتی بیشتر از جامعه ندارد در عین حال به مرگ شخصیت ها منجر می شود توجه بیشتر به عمق شخصیت ها نشان می دهد و همچنین در این پژوهش و در فصل های مختلف به ارتباط روایت با درام و ویژگی های چرخه ارتباطی آن، و بررسی عنصر زمان به عنوان یکی از عوامل اصلی روایت، با تمرکز بر نمایشنامه های مورد مطالعه پرداخته شده و از طرف دیگر بحث کودک نامشروع، وراثت، سائق مرگ و خودکشی نیز از آثار ایبسن در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل دیگری نظیر ترس، آزادی فرد، حقیقت و دروغ نیز که می تواند در روایت برای بروز شخصیتی متفاوت ظاهر شود در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است. روش تحقیق کتابخانه ای-اسنادی، تحلیلی و میدانی روش هایی است که برای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. کلیدواژه: هنرهای نمایشی؛ روایت؛ هنریک ایبسن؛ روایت داستانی ؛ طرح داستانی.
كلمات كليدي : هنرهای نمایشی؛ روایت؛ هنریک ایبسن؛ روایت داستانی ؛ طرح داستانی.
تاريخ دفاع : 1396-10-13