بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930395226
نام و نام خانوادگي : گلناز صياد رضايي نژاد
عنوان پایان نامه : بررسی و تحلیل تاثیر آلاینده ها (ناخالصی ها) در ویژگی های دُزسنجی ماده ی ترمولومینسانس LiF آلائیده شده با Mg ,Cu ,Na ,Si
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : فيزيك
رشته/گرایش تحصيلي : فيزيك هسته اي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
فرهاد منوچهري
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
جمشيد سلطاني نبي پور
چكيده : در این پژوهش پس از آماده سازی نمونه های بر روی خواص و ویژگی های آن از دیدگاه دُزیمتری تحقیق گردید. پاسخ دُزیمتر ساخته شده به روش ذوب و فرونشانی، در دو حالت بازپخت شده و نشده در محدوده ی(گری Gy) و پرتودهی با چشمه ی ، و در محدوده ی(میلی گری mGy) و پرتودهی با چشمه ی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر بررسی منحنی درخشش، محو شدگی و تکرارپذیری، ویژگی های آن با ویژگی های دُزیمتر استاندارد مقایسه گردید. پاسخ دُزیمتر تا دُز خطی و در دُزهای بالاتر به صورت درجه دو بوده است. و هم چنین منحنی درخشش آن دارای دو قله بوده، که قله ی اصلی در دمای تقریباً 222 درجه سانتی گراد است. میزان محو شدگی پاسخ دُزیمتر ساخته شده در مدت 7 روز 10% و از نظر تکرارپذیری تا 3 بار قابلیت استفاده را دارد. لازم به ذکر است که حساسیت پایین دُزیمتر ساخته شده نسبت به دُزیمتر به دلیل نامساعد بودن همگن سازی، شرایط ذوب در آزمایشگاه و عدم شکل گیری ساختار بلور به طور کامل، بوده است.  
كلمات كليدي : دُزیمتری , پرتودهی , شدگی محو , منحنی درخشش , تكرار پذيري و باز پخت شده و باز پخت نشده
تاريخ دفاع : 1397-06-21