بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930569909
نام و نام خانوادگي : رعنا سادات جزایری
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر سموم کشاورزی بنومیل، کارباریل، دیازینون و مالاتیون بر مقدار mir-31 و mir-155 در موش¬های Mus musculus
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ارس رفیعی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جواد آراسته ,
چكيده : چندین تغییرات اپی ژنتیکی نظیر اختلال در نظارت بر miRNAمیتواند اثرات محرک محیطی را مد نظر قرار دهد. هدف از این مطالعه، ارزیابی پتانسیل miR-155و miR-31به عنوان نشانگرهاي بیوماركري و قرار گرفتنشان در معرض بنومیل، كارباریل، مالاتیون، دیازینون است. 72موش BALB / cبه 6گروه شامل كنترل و پنج گروه دیگر طبقهبندي شدند و به مدت 60روز با مالاتیون، كارباریل، بنومیل، دیازینون و مخلوط همه سموم گاواژ شدند. سپس با استفاده از PCRزمان واقعی بیان miR-155و miR-31در سرم موش BALB / cمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد كه سطح بیان miR-155در تمام گروههاي درمانی در دو ماهه افزایش یافت. miR-155 بیشترین تغییر در بیان علیه بنومیل و كارباریل داشته است. بیان miR-31سركوبكننده تومور در طول كل آزمایش به طور معنیداري كمتر از كنترل بود (حداقل 1/2تا بیشترین میزان )3/7در روز 60بیشتر از روز .30ممکن است انتظار داشته باشید كه اهداف بالقوه miR-31بتوانند شامل ژنهایی باشند كه پروتئینهاي آنکوژن را رمزگذاري كنند. دادههاي ما نشان میدهد كه رابطه بین مقادیر -miR 155و miR-31و عدم قرار گرفتن در معرض آفتكشها كه ممکن است پتانسیل سرطانزایی آنها را افزایش دهد، مستقیم و موازي است. همچنین این miRNAها ممکن است به عنوان نشانگر زیستی براي تشخیص مواد شیمیایی سمی مناسب باشند و داراي ارزش تشخیصی باشند
كلمات كليدي : آفتکش ها ، سمیت بیومارکر، آنکوژن و سرکوب کننده تومور
تاريخ دفاع : 1397-06-14