بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930552089
نام و نام خانوادگي : سپيده داداشي
عنوان پایان نامه : طراحی و تهیه سامانه دارورسانی نانولیفی پلی¬ساکاریدی استخراج شده از باکتری لاکتوباسیلیوس برای کاربرد در بیماری¬های پوستی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش مهندسی بافت-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر سهیل بدوحی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر ندا سلیمانی
چكيده : نانوالیاف الکتروریسی شده به واسطه ویژگی¬های خاص خود، برای توسعه بسیاری از انواع سیستم¬های نوین دارورسانی مناسب هستند. هدف مطالعه حاضر، طراحی نمد نانولیفی کفیران استخراج شده از دانه¬های کفیر به عنوان یک حامل دارویی می¬باشد. داروی داکسی¬سایکلین به عنوان یک آنتی¬بیوتیک مؤثر برای رهایش دارو در این حامل بارگذاری شد. ترکیب کفیران-دارو با یک محلول آبی (کفیران 4% وزنی و داکسی¬سایکلین 1200 میکروگرم بر میلی¬لیتر) تهیه شد. ساختار، مورفولوژی، قطر نمد¬های نانولیفی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی مادون قرمز مشخص شد. رهایش دارو در محیط برون¬تنی با استفاده از طیف سنجی فرابنفش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تست سمیت سلولی در 24 ساعت و 72 ساعت بر روی داکسی-سایکلین، الیاف کفیران و الیاف کفیران- داکسی¬سایکلین صورت گرفت. آزمایش ضد باکتریایی با روش انتشار دیسک در معرض اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس بر روی دارو، کفیران، نانوالیاف حاوی دارو و بدون دارو انجام شد. نتایج میکروسکوپی نشان داد که نانوالیاف دارای ساختاری یکنواخت و قطر حدود 300 نانومتر بودند. ترکیب دارو در نمد¬های نانولیفی باعث تغییر شکل مورفولوژی نشد. تجزیه و تحلیل طیف¬های مادون قرمز، حضور دارو را در الیاف بدون اثرات شیمیایی نشان داد. پروفایل رهایش دارو در فسفات بافر سالین در طول 96 ساعت نشان داد که دارو می¬تواند 45% رهایش داشته باشد که این مقدار معادل حدود 0.5 میلی¬گرم دارو می باشد. نتایج حاصل از تست سمیت سلولی نشان داد که زنده¬مانی سلول¬ها در حضور نانوالیاف حاوی دارو پس از 24 ساعت 67% بوده که در مقایسه با نتایج زنده¬مانی سلول برای دارو با غلظت 1200 میکروگرم بر میلی¬لیتر که 25% بود، میزان زنده¬مانی سلول¬ها حدود 42 % افزایش یافت. اما با توجه به سمیت دارو در نانوالیاف حاوی دارو، زنده¬مانی سلولی پس از 72 ساعت به حدود 50٪ کاهش یافت. همچنین نانو الیاف کفیران در طول 72 ساعت 70% زنده مانی را نشان دادند. نتایج تست ضد باکتریایی نشان داد که نانو الیاف کفیران اثر ضد باکتری بیشتری نسبت به کفیران دارد. همچنین تست جذب رطوبت نشان داد که میزان جذب آّب توسط نانو الیاف حاوی دارو و نانوالیاف کفیران به ترتیب 727 و 645 درصد می¬باشد. به طور کلی، نمد نانولیفی بر پایه کفیران علاوه بر افزایش خواض ضد باکتریایی نسبت به کفیران، می¬تواند پتانسیل زیادی برای کاهش اثرات جانبی آنتی¬بیوتیک¬ها از جمله کاهش سمیت سلولی داشته باشد که برای کاربردهای رهایش دارو مناسب می باشد. استفاده از حامل نانولیفی کفیران حاوی داروی آنتی بیوتیک داکسی سایکلین می¬تواند در درمان عفونت پوست بکار گرفته شود.
كلمات كليدي : نانوالیاف الکتروریسی شده، کفیران، داکسی سیکلین، رهایش دارو
تاريخ دفاع : 1396-06-26