بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920077397
نام و نام خانوادگي : کیانوش منادی طبری
عنوان پایان نامه : مطالعه فضاي پاد دوسيته ( با تاکيد بر مفاهيم AdS /CFT )
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : فيزيك
رشته/گرایش تحصيلي : فيزيك - فيزيك نجومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمدرضا تنهایی اهری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : دوگاني پاددوسيته- همديس AdS/CFT ابزار توانمندي براي تحليل نظريه هاي پيمانه اي جفت شدة قوي ، با استفاده از نظريه هاي گرانشي است. اين دوگاني ، از نظرية ريسمان ها ريشه مي گيرد ، بنابراين فيزيک ذرات ، با قوت تمام به کندوکاو در اين حوزه مي پردازد. در سال هاي اخير ، دوگاني در حوزه هايي غير از حوزه هاي نظريِ فيزيک ذرات نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اين امر به دليل آن است که دوگاني ابزار توانمندي براي تحليل «جهان واقعي» بوده و براي حوزه های مختلف فيزيک قابل کاربرد است مانند QCD ، فيزيک هسته اي ، فيزيک غيرتعادلي ، و فيزيک ماده چگال. در اين پايان نامه ، ما ابتدا نسبيت عام را به اختصار توضيح داده ايم سپس فضازمان هاي دوسيته و پاد دوسيته را به تفصيل بيان کرده ايم و پس از آن دو مفهوم درهمتنيدگي و AdS/CFT را معرفي کرده و در نهايت با استفاده از رويکرد AdS/CFT ، «انتروپي درهمتنيدگي» يک عنصر خطي با طول مشخص را محاسبه نموده ايم.
كلمات كليدي : نسبیت عام ، فضای دوسیته ، فضای پاد دوسیته ، دوگانی پادوسیته- همدیس ، درهمتنیدگی
تاريخ دفاع : 1395-06-24