بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930563804
نام و نام خانوادگي : درین گل بهار
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات مصرف خوراکی عصاره هیدروالکلی اورتیکا دیوییکا بر آنزیم هگزوکیناز IV در دو سطح پس ترجمه ای و پیش ترجمه ای در خون موش بالغ نر دیابتی ویستار
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سید محمود فرشپور رضایی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید حسامی تکلو ,
چكيده : دیابت به گروهی از اختلالات متابولیک گفته می‌شود که در اثر واکنش‌های پیچیده‌ای که بین عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیکی و همچنین فاکتورهای محیطی رخ می‌دهند به وجود می‌آید و به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شود. با توجه به گسترش و شیوع روزافزون و عوارض خطرناک بیماری دیابت در جوامع انسانی، دستیابی به روش¬های درمانی و داروهای مناسب یکی از اهداف پژوهشی با ارزش می¬باشد. گیاه گزنه یکی از گیاهانی است که جهت کاهش قند خون ناشی از بیماری دیابت مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی اثر عصاره-ی هیدروالکلی گیاه گزنه بر کاهش قند خون در موش¬های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین و همچنین بررسی تغییرات بیان ژن آنزیم گلوکوکینازدر خون بود. برای دستیابی به این هدف، اثر عصاره¬ی هیدروالکلی گیاه گزنه بر قند خون در چهار گروه آزمایشی کنترل، کنترل با دریافت عصاره،دیابتی با دریافت گلی بنکلامید و دیابتی با دریافت عصاره ، مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر عصاره هیدروالکلی اين گياه با داروهـای رايـج در درمان ديابـت نظیر گلـی بنکلاميـد مقايـسه گرديد. رتها با تزريـق داخل صفاقی داروی استرپتوزوتوسین 80mg/kg وزن بدن رت ديابتی شدند. سپس عـصاره آبی اتـانولی گزنه در غلظت mg/kg٢٠٠ , گلـی بنکلاميـد در 5mg/kg وزن بدن بـا اسـتفاده از روش گاواژ به رتها داده شد. اندازه گيـری گلـوکز خون با استفاده از دستگاه گلوکومتر انجام شد. و برای بررسـی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه روی بيان ژن آنزیم گلوکوکیناز از روش RT-PCR استفاده گرديد. پس از اطمینان از دیابتی بودن رت ها،به مدت ۲۱ روز تحت تیمار قرار خواهند گرفت سپس طی دو مرحله (روز صفر قبل از شروع گاواژ و روز ۲۱ ام پس از پایان تیمار) از قلب قلب آنها خون گیری به عمل آمده و بعد با استفاده از روش Realtime PCR برای اندازه گیری تغییرات بیان ژن گلوکوکیناز از طریق سنجش قند خون به بررسی میزان بیان مورد نظر در کبد موش های نر با استفاده از آنالیزهای آماری و نرم افزار SPSS و تست آماری ANOVA بیان ژن گلوکوکیناز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل در این مطالعه قرار خواهد گرفت. نتایج اندازه¬گیری قند خون در چهار گروه آزمایشی نشان داد که عصاره¬ی گزنه موجب کاهش قند خون در موش¬های دیابتی شده گردید. نتایج مقایسه¬ی وزن گروه¬های آزمایشی قبل و بعد از انجام تیمارها نشان داد که اثرات ضد دیابتی عصاره در جلوگیری از کاهش وزن مؤثر بوده است. همچنین، بررسی تغییرات بیان ژن گلوکوکیناز افزایش بیان این ژن در گروه دیابتی و کاهش بیان آن در گروه تیمار با عصاره را نشان داد. مرور منابع حاکی از کاهش بیان ژن گلوکوکیناز در اثر کاهش سطح انسولین و افزایش گلوکز پلاسما در بیماری دیابت می¬باشد و نتایج به¬دست آمده در این تحقیق نیز مؤید این نکته می¬باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد که عصاره¬ی گیاه گزنه می¬تواند سطح قند خون موش-های تحت تیمار با استرپتوزوتوسین را کاهش داده و از اثرات زیان¬بار آن بر دیگر بافت¬ها جلوگیری کند. در این پژوهش سنجش انسولین انجام نشد، امّا با توجه به تغییرات بیان ژن گلوکوکیناز ممکن است این گیاه موجب افزایش ترشح انسولین نیز شود .
كلمات كليدي : عصاره هیدروالکلی اورتیکادیوییکا،هایپرگلیسمی،دیابت،بتاسل،استربتوزوتوسین،گلوکوکیناز
تاريخ دفاع : 1396-06-22