بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930557287
نام و نام خانوادگي : مینو محمدی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر لاکتوباسی پلانترم بومی ایران در ترمیم فراموشی القا شده با مورفین در رتهای نر نژاد ویستار
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم تاج آبادی ابراهیمی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : بهاره پاکپور ,
چكيده : زمينه و هدف : پروبيوتيکها مکملهای غذايی و دارويی تهيه شده از ميکروارگانيسم های زنده می باشندکه بابهبود تعادل ميکروبی روده اثرات مفيدی بر روی ميزبان ( انسان و حيوان ) اعمال می کنند. تحقيقات نشان داده که مواد غذايی از طريق اعصاب واگ می توانند بر روی مغز و هورمونهای عصبی تاثير بگذارند.از اين رو اين احتمال وجود دارد که پروبيوتيکها بتوانند با تنظيم فعاليت بخشهای مختلف مغز ، بر بهبود کارکرد آن موثر باشند. هدف از ين مطالعه بررسی تاثير لاکتوباسيل پلانتارم ، پروبيوتيک بومی جدا شده از لبنيات سنتی ايران بر يادگيری شرطی احترازی غير فعال موش رات ويستاراست.
كلمات كليدي : مورفين ،پروبيوتيک ، يادگيري و حافظه ، موش رت نژاد ويستار
تاريخ دفاع : 1396-06-20