بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940054577
نام و نام خانوادگي : مهتاب سرخیل
عنوان پایان نامه : نقش گروه تلگرامی تریبون قاصدان امین در تعاملات کارکنان شرکت ملی پست
دانشكده : دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
گروه تحصيلي : مدیریت رسانه و روابط عمومی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم ارتباطات اجتماعی – روابط عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سیدمحمد دادگران ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سید علی رحمان زاده
چكيده : تحقیق پیش رو به نقش گروه تلگرامی قاصدان امین در تعاملات کارمندان شرکت ملی پست می پردازد، امروزه بیشتر سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی برای تسهیل و تسریع تعامل با کارمندان و مدیران از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام استفاده می کنند، این پژوهش با هدف سه هدف و فرضیه محوری بررسی تعاملات کارکنان با کارکنان و کارمندان با مدیران و کارمندان با سازمان تدوین گشت، روش تحقیق عمدتا پیمایش،توصیفی و کمی می باشد و با ابزار پرسشنامه مشتمل بر 12 سوال در قالب طیف لیکرت در بین 350 نفر از کارکنان شرکت ملی پست اعم از مدیران و کارمندان معمولی با روش نمونه گیری تصادفی توزیع و سپس داده های خام حاصل از پرسشنامه ها وارد نرم افزار spss و تحلیل و آنالیز شد. نتیجه حاصل از این پژوهش با آزمون t تک نمونه به شرح زیر می باشد: گروه تلگرامی قاصدان امین در تعاملات کارکنان با کارکنان، مدیران و سازمان نقش زیادی داشته است
كلمات كليدي : شبکه اجتماعی تلگرام
تاريخ دفاع : 1397-04-10