بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950165717
نام و نام خانوادگي : سعداله شكري
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی بازتاب مطالب پزشکی (سرطان) در روزنامه‌های همشهری، ایران، شرق و سلامت در نیمه اول سال 1396
دانشكده : دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
گروه تحصيلي : مدیریت رسانه و روابط عمومی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم ارتباطات اجتماعی – روابط عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : داود صفائی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : عبدالرضا سلمانی شاه محمدی ,
چكيده : این پزوهش به بررسی تطبیقی بازتاب مطالب پزشکی (سرطان) در روزنامه های همشهری، ایران، شرق و سلامت در نیمه اول سال 1396 میپردازد. اصول 29، 43، 100 و بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف کرده است بهداشت و سلامتی را که حق طبیعی هر فرد ایرانی است تأمین کند و برای وصول به چنین هدف بزرگی، برنامه ریزی نماید.یکی از راه های تحقق این امر، فرهنگ سازی در جامعه برای اقدام به درمان هر نوع بیماری و استفاده از خدمات درمانی دولت می باشد.. روزنامه مي‌تواند با مطرح کردن ديدگاه ها، نگرشها و ارزشهاي گوناگون که دائم در حال تغيير مي باشد، وسيله انطباق مخاطبان را با ارزشها و نگرشهاي جديد فراهم سازد و آنان را با يکديگر پيوند دهد. در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی از روش پیمایش استفاده شده است به طوریکه روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ زمانی به صورت مقطعی، از لحاظ میزان ژرفایی، پهنا نگر، از بعد کارکردی پژوهش کاربردی و از بعد زمینه و قلمرو اجرا و نحوه جمع آوری داده ها میدانی در نظر گرفته شده است. هدف از تحقیق بررسي تطبيقي بازتاب مطالب پزشكي (سرطان) در روزنامه‌هاي همشهري، ايران، شرق و سلامت در نيمه اول سال 1396 بود که نتیجه حاصل شده این بود در رزنامه های ایران و سلامت بیشتر به مطلب در مورد بيماري سرطان می پردازد و میزان اهمیت موضوع سرطان در روزنامه سلامت بیشتر از سایر روزنامه ها می باشد از طرفی دیگر سبک روزنامه های همشهری، ایران و شرق خبری و مقاله و در روزنامه سلامت سبک مقاله، گزارش،مصاحبه، آگهی می باشد که می توان گقت مطالب مربوط به سرطان در روزنامه های قابل اعتبار می باشد.
كلمات كليدي : بازتاب مطالب پزشکی ،نیمه اول سال 1396،روزنامه
تاريخ دفاع : 1397-02-18