بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940067991
نام و نام خانوادگي : الهام شیرمحمدی
عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیر کویینولون ها روی ساختار DNA و برهم کنش های فلزی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي كاربردي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آذر باقری قمی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مرجانه صمدی زاده ,
چكيده : در اين تحقيق، واکنش هاي تشکيل کمپلکس بين استات مس )ІІ )با جمی فلوکساسين توسط يک روش ساده، سريع و ارزان اسپکتروفتومتري Vis – UV مطالعه شده است.اين روش بر اساس اندازه گيري جذب در طول موج ماکزيمم با جمی فلوکساسين در763 nm براي کمپلکس مي باشد. اين روش بر اساس تشکيل کمپلکس آبی بين جمی فلوکساسين – مس استات )ІІ )در 5/4 pH= و حالل اتانول است . شرايط واکنش بررسي و همه ي آنها بهينه شدند. توسط روش جاب نسبت مولي تعيين شد. نتايج نشان مي دهد که نسبت فلز به ليگاند 1:2مي باشد. همچنين اين روش مي تواند براي تعيين داروي جمی فلوکساسين در نمونه هاي دارويي در آزمايشگاههاي کنترل کيفيت بکاربرده شود. همچنين در قسمت ديگری از اين تحقيق کمپلکسهايی ازDNA و جمی فلوکساسين و تعيين برای .شد ساخته و120/1 ,80/40،1/20،1/10،1/1 نسبتهای با سفالکسين چگونگی اتصال از روش اسپکتروسکوپی VIS-UV ,IR-FT استفاده شد. ثابت اتصال دو کمپلکس دارو-DNA تعيين شد
كلمات كليدي : جمی فلوکساسین،سفالکسین،اسپکتروفتومتری،کمپلکس،DNA
تاريخ دفاع : 1396-10-24