بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930277490
نام و نام خانوادگي : فاطمه پاکدل
عنوان پایان نامه : اومانیسم و ایندیوالیته در آثار سه نقاش معاصر ایران هانیبال الخاص، بهمن محصص ،نصرت الله مسلمیان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منیژه صحی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اومانیسم رویکردی علمی و پژوهشی در عرصه ی جوامع در حال تحوّل از سنّت به نوگرایی است؛ هدف آشنایی با مبانی اومانیسم که با پیدایش هنر مدرن آغاز شد و اندیشه‌های فلاسفه‌ی اومانیست و ... برای ورود به مبحث اومانیسم در نقاشی ایران می باشد، تا بدین ترتیب بتوان به ویژگی‌های اومانیسم دست یافت و در نهایت بتوان نگاه اومانیستی را در آثار هانیبال الخاص، بهمن محصص،و نصرت الله مسلمیان بررسی کرد. اومانیسم از قرن پانزده میلادی با مفهوم انسان محوری پا به عرصه گذارده است، امّا مدتّ ها زمان گذشته است تا کشوری مانند ایران را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ البتّه برخی از ویژگی های اومانیسم را می توان در برخی از متون سنتی یافت؛ با این همه آن چه در ایران روی داده، گذر از سنّت به مدرنیته است. قرار گرفتن الخاص،محصص و مسلمیان در دورانی بین سنّت و مدرنیته، آن‌ها را، به سوی نگاه انسان محور سوق داده است. گذاردن مسوولیّت زندگی انسان بر دوش انسان و نه سرنوشت و عوامل ماورایی، از نمودهایی است که درآثار این سه نقاش بصورت برجسته وجود دارد
كلمات كليدي : اومانیسم، ایندیوالیته، هانیبال الخاص، بهمن محصص، نصرت الله مسلمیان
تاريخ دفاع : 1395-11-12