بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940284222
نام و نام خانوادگي : ايمان خليلي
عنوان پایان نامه : شبیه سازی واحدهای ریفورمینگ و تبدیل گاز-آب پتروشیمی پردیس با هدف بهینه سازی ریفورمر و مصرف انرژی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسین سخائی نیا ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آزاده سادات شکرابی ,
چكيده : پتروشیمی پردیس گاز طبیعی را با شدت 10600 کیلومول بر ساعت، دمای 345 درجه سانتیگراد، فشار 4180 کیلوپاسکال را طی دو مرحله ریفورمینگ می¬کند. در حال حاضر مصرف انرژی در مجموع دو ریفورمر برابر با 74/215 مگاوات است. در این تحقیق شبیه¬سازی و بهینه¬سازی واحد ریفورمینگ پتروشیمی پردیس انجام شده است. ابتدا بهینه¬سازی انرژی با ارائه سه سناریو برپایه انتگراسیون انرژی ارائه گردید. مقایسه نتایج سناریوها نشان داد که پیش گرمایش خوراک ریفورمرهای اولیه و ثانویه بترتیب تا 812 و 977 درجه سانتیگراد بوسیله جریان گاز داغ خروجی از واحد ریفورمینگ می¬تواند 28/21 و 35/29 درصد انرژی ریفورمرهای اولیه و ثانویه را کاهش داده و در کل واحد عملیاتی راندمان بازیافت انرژی برابر با 52/24 درصد را محقق نماید. در ادامه تحقیق بهینه¬سازی هیدرولیکی ریفورمر مطالعه شد. پارامترهای طول، قطر، تعداد لوله¬های ریفورمر بعنوان متغیرهای مستقل انتخاب و تاثیر آن¬ها بر متغیرهای وابسته بررسی گردید. نتایج نشان دادند که افزایش قطر بیشترین تاثیر را بر افزایش میزان تبدیل داشته ولی بطور کلی افزایش ابعاد ریفورمر افت دمای ریفورمر و در نتیجه افزایش مصرف سوخت گازی را در پی دارند. در نهایت بررسی گردید که تاثیر افزایش دمای خوراک ریفورمر بر افزایش تولید و میزان تولید بهترین گزینه برای بهینه سازی بوده بطوریکه افزایش دمای ریفورمر اولیه تا 812 درجه سانتیگراد میزان تبدیل را از 63/65 درصد به 95/80 درصد افزایش می¬دهد.
كلمات كليدي : ریفورمینگ، شبیه سازی، بهینه سازی، انتگراسیون انرژی
تاريخ دفاع : 1397-04-27