بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930563008
نام و نام خانوادگي : میلاد گلمحمدی
عنوان پایان نامه : سنتز نانو ذرات کیتوزان بارگذاری شده با آنتی بیوتیک به عنوان حامل دارویی و بررسی خواص آنتی باکتریال
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر حمیدرضا قربانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر ابراهیم اخوندی
چكيده : سیستم‏ های انتقال دارو (drug delivery systems, DDS) به منظور بهبود خواص دارویی و درمانی داروهای مورد استفاده در بیماران ‏ایجاد می‏ شوند و غالبا به صورت یک مخزن، دارو را درون خود دارند. ‏این سیستم‏ ها دارو را به مقدار معین و در محل خاص آزاد نموده، در نتیجه بر فارماکوکینتیک و توزیع دارو در بدن موثر هستند. ذرات نانو به ‏طور گسترده‏ ای در دارورسانی استفاده می‏ شوند. در سال‏ های اخیر، توجه فراوانی به تهیه‏ نانوساختارها به ‏عنوان حامل‏ هایی برای دارورسانی شده است، چرا که ‏این ساختارها به ‏دلیل کنترل و آهسته نمودن رهایش دارو، حفاظت از مولکول دارویی، اندازه ذره‏ ای کوچکتر از سلول، قابلیت عبور از موانع زیستی جهت رسانش دارو به محل هدف، افزایش ماندگاری دارو در جریان خون، دارورسانی هدفمند و زیست‏ سازگاری می‏ توانند به‏ عنوان یک سیستم دارورسانی بسیار موثر در نظر گرفته شوند، که باعث افزایش کارایی درمانی دارو می شوند. در این مطالعه سنتز نانو ذرات کیتوزان به روش طراحی آزمایش انجام شد.مشخصه یابی نانو ذرات بدست آمده توسط دستگاه نانو سایزر انجام شد،همچنین جهت اطمینان از بارگذاری دارو بر روی نانو ذرات و محاسبه درصد مقدار داروی بارگذاری شده از دستگاه جذب اتمی ،تست FTIR و میکروسکوپ الکترونی استفاده شد.خواض آنتی باکتریال نانو حامل به روش دیسک و چاهک آزمایش شد و همچنین تاثیر غلظت های مختلف دارو و نانو حامل دارویی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که با افزایش غلظت نانو ذرات ،خواص آنتی باکتریایی افزایش یافته است.
كلمات كليدي : کلید واژه ها: نانو حامل،کیتوزان،انتقال دارو،آنتی باکتریال
تاريخ دفاع : 1396-06-21