بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950282692
نام و نام خانوادگي : امیر دیانی
عنوان پایان نامه : بررسی میزان اعتماد شهروندان به خرید و فروش کالا در سایت‌های دیوار و شیپور – مطالعه موردی شهروندان منطقه 2 و 3 از شمال تهران و 17و 18 از جنوب تهران
دانشكده : دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
گروه تحصيلي : علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری
رشته/گرایش تحصيلي : علوم ارتباطات اجتماعي - تحقيق در ارتباطات
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سیدمحمد دادگران ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : نسیم مجیدی قهرودی ,
چكيده : هدف: بررسی میزان اعتماد شهروندان به خرید و فروش کالا در سایت‌های دیوار و شیپور – مطالعه موردی شهروندان منطقه 2 و 3 از شمال تهران و 17و 18 از جنوب تهران از میان 384 نفر از شهروندان منطقه 2و 3 شمال تهران و 17 و 18 تهران از جنوب با کوکران انتخاب شده است با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه با میزان اعتبار محاسبه شده از الفا کرونباخ با 997. انجام شده است.نتایج یافته‌ها‌ی تحلیلی نشان می‌دهد: بین طراحی در سایت دیوار و میزان اعتماد شهروندان رابطه معنادار وجود دارد. بین طراحی در سایت شیپور و میزان اعتماد شهروندان رابطه معنادار وجود دارد. بین نظارت بر عملکرد در سایت دیوار میزان اعتماد شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.بین نظارت بر عملکرد در سایت شیپور میزان اعتماد شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.بین میزان موفقیت خرید و فروش کالا در سایت دیوار و اعتماد شهروندان رابطه معناداروجود دارد.بین میزان موفقیت خرید و فروش کالا در سایت دیوار و اعتماد شهروندان رابطه معناداروجود دارد.بین میزان اعتماد زنان و مردان به سایت‌های دیوار و شیپور تفاوت وجود دارد. بین میزان اعتماد افراد با تحصیلات مختلف به سایت‌های دیوار و شیپور تفاوت معنادار وجود دارد. میزان اعتماد در میان کاربران شمال تهران و جنوب تهران متفاوت است.
كلمات كليدي : شهروندان
تاريخ دفاع : 1397-03-22