بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940113790
نام و نام خانوادگي : شایان امیری
عنوان پایان نامه : بررسی آزمایشگاهی رانش آب فعال در تولید از مخازن گازی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي شيمي - صنايع پالايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر امیر حسین سعیدی
استاد مشاور () : ,
چكيده : گاز به عنوان یکی از انرژی¬های فسیلی پاک، به علت وجود ترکیبات سبک هیدروکربوری شناخته می شوند. یکی از منابع گاز¬-های طبیعی، مخازن گازی موجود در سراسر دنیا می باشد. مخازن گازی به طور کل دارای سه فاز گاز، مایع و جامد می باشد. برای مخازن خشک فاز مایع به صورت آب همزاد و یا آب سفره آبده می باشد. در مخازن گازی که لایه آبده وجود دارد، برداشت نهایی گاز به عملکرد این لایه وابسته است. اگر این لایه آبده به صورت فعال عمل کند، مقدار زیادی از گاز در فشار بالا محبوس می شود. عمل منفی بودن اثر لایه آبده فعال به دو صورت عمل می کند: جلوگیری از انبساط گاز با جبران افت فشار و قطع کردن جریان گاز در محیط متخلخل (لایه گازی) با هجوم آب به داخل مخزن. شناخت بهتر عملکرد لایه آبده با حضور لایه گازی می تواند راه حلی عملی برای افزایش نهایی گاز باشد. در سال های گذشته با توسعه نرم افزار ها تلاش در حذف فاکتور های موثر و یا نحوه حرکت لایه آبده در عملکرد مخزن گازی داشتند. از طرفی بیشترین آنالیز لایه های آبده به صورت مطالعه تاریخچه تولید مخزن انجام شده است. در این مطالعه سعی به شبیه سازی مخزن گازی و لایه آبده در آزمایشگاه بوده است تا عملکرد لایه گازی و لایه آبده بهتر مورد بررسی قرار گیرد. سیال مورد استفاده آب مقطر و گاز خنثی نیتروژن بوده است. محیط متخلخل به صورت محیط ساختگی از دانه های کوارتزی (شیشه ایی) می باشد. در این مطالعه پارامتر های تولید، زمین شناسی و پتروفیزیکی به طور کلی در ابعاد آزمایشگاهی در فشار بالا و دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل مشخص کننده وجود یک ناحیه برای دبی بهینه تولید با قابلیت تعمیم به محیطهای متخلخل مختلف دیگر به کمک عدد بی بعد سراب میباشد. همچنین افزایش نفوذپذیری سیستم با افزایش ضریب برداشت نهایی همراه است و مدلهای با شیب بالاتر، ضریب برداشت نهایی بیشتری دارند. از نتایج حاصل اینگونه مشهود است با افزایش شدت ناهمگنی سیستم همواره به عنوان عامل مضر در برداشت نهایی گاز نمی¬باشد. زمانی که نسبت نفوذپذیری سفره آبده به سفره لایه گازی K_aq/K_g
كلمات كليدي : 1-سفره آبده 2-مخازن گازی حجمی 3-رانش آب 4-ضریب برداشت 5-ناحیه گازی 6-فضای متخلخل
تاريخ دفاع : 1397-04-20