بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940041303
نام و نام خانوادگي : رضوانه صفایی
عنوان پایان نامه : ارائه یک مدل مفهومی به منظور پیش بینی ریسک آسیب های شغلی در صنعت ساختمان
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر اکبر عالم تبریز
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر ناصر صفایی
چكيده : انقلاب صنعتی پیامدهایی در پی داشته است، یکی از پیامدهای آن تغییر حوادث شغلی بود که سابق بر آن به این حوادث توجهی نمی شد ولی با گسترش صنایع و بروز حوادث شغلی تحقیقات در این زمینه بیش از پیش گسترش یافت و سالانه میلیاردها دلار صرف هزینه این حوادث می شود لذا کارخانه ها بر روی کاهش این حوادث تمرکز نمودند و تحقیقات خود را گسترش دادند، اما همچنان آمار حوادث شغلی به خصوص در صنایع مرتبط با صنعت ساختمان در وضعیت بحرانی قرار دارد. بر این اساس در این پایان نامه به بررسی آسیبهای شغلی و پیش بینی آسیب شغلی در پروژه های انبوه سازی مسکن مهر در سایت ملارد، صفادشت و شریف آباد پرداختیم. بر این اساس دو پایگاه داده مجزا در مورد پیش بینی مقدار آسیب شغلی تشکیل شده که دارای 5 معیار: روز- زمان، تخصص، نوع حادثه، وضعیت خطرناک دخیل در حادثه و اقدامات خطرناک دخیل در حادثه می باشد. از پایگاه داده اول (که دارای 60 رکورد است) بعنوان داده آموزش استفاده شده است و از پایگاه داده دوم (که دارای 21 رکورد است) بعنوان داده تست استفاده شده است. در راستای پیش بینی نوع حادثه از دو الگوریتم متداول در شبکه های عصبی فازی استفاده شده است که عبارتند از: فازی مثلثی و گوسی، در نهایت با پیاده سازی دو الگوریتم فوق بر روی پایگاه داده ها دقت هر یک از الگوریتم ها تعیین شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این پایان نامه می توان نسبت به پیش بینی میزان ریسک هر یک از آسیب های شغلی اقدام نمود و همچنین می توان به دستورالعمل های ایمنی و بهداشت در پروژه های ساختمانی جهت دهی نمود.
كلمات كليدي : ریسک آسیب شغلی، پیش بینی، شبکه عصبی فازی، الگوریتم.
تاريخ دفاع : 1397-04-03