بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930567375
نام و نام خانوادگي : مقصود اسداللهی
عنوان پایان نامه : طراحی وساخت سکوی پایدار ژایروسکوپی دو درجه آزادی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : کنترل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
آریا عقیلی آشتیانی
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف از اجرای این پروژه طراحی ، ساخت و کنترل یک سکوی دو درجه آزادی و پایدار شده ژایروسکوپی در دو محور سمت و ارتفاع است. این کار بعد از یک طراحی مفهومی و انتخاب المانهای آن که بر اساس انتظارات عملکردی از سامانه مورد نظر و قطعات قابل دسترسی انجام می گیرد، طراحی اولیه وجزئیات آن که مشتمل بر بخشهای مکانیکی و الکترونیکی است، اجرا می گردد. بعد از ساخت المانهای اصلی و مونتاژ قطعات و زیر سیستم ها، شناسایی سیستم با استفاده از نرم افزار متلب انجام گرفته و مدل درجه دومی از سیستم ساخته شده تخمین زده می شود(تابع تبدیل). طراحی و پیاده سازی کنترلر در مرحله اول برمبنای مدل حاصل از شناسایی و درمرحله دوم با استفاده از شیوه رله فیدبک و مستقل از مدل انجام میگیرد. کلیه نتایج حاصل در هردو روش و همچنین پاسخ ها و خطاهای سیستم به ورودی پله هم بصورت واقعی و بر روی سیستم ساخته شده وهم بصورت شبیه سازی نرم افزاری مقایسه شده وسپس میزان خطا و دقت پایداری سکو درچندین ورودی سینوسی با فرکانس های متفاوت 0 تا 20 هرتز که به عنوان اغتشاش سیستم منظور می گردد، استخراج شده و در نهایت دقت پایداری سکوی حاصل بصورت واقعی و ملموس نسبت به اغتشاش دستی قابل اندازه گیری می شود تا بهترین فرکانس عمل کردی سیستم تعیین گردیده و محدودیت های عملکردی سیستم استخراج گردد .
كلمات كليدي : سکو، ژایروسکوپ، سمت، ارتفاع، رله فیدبک، دقت
تاريخ دفاع : 1396-11-11