بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920084543
نام و نام خانوادگي : سامان ایزدپناهی
عنوان پایان نامه : ارزیابی اثر بارهای انفجاری در هوا بر ترانشه خاکی میخ گذاری شده
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی سیاوش نیا ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چكيده پايان نامه : برخی اماکن نظیر ابنیه نظامی، پایانه های سوختی، فرودگاه ها و....از نظر کاربری اهمیتی استراتژیک دارند. لذا، باید در مقابل بارهای دینامیکی نظیر انفجار به طور مناسب محافظت گردند تا عملکرد آن ها به بهترین شکل ممکن حفظ گردد. اهمیت استفاده از ترانشه میخ گذاری شده در برابر انفجار به عنوان ایده ای نوین و کارآمد در این مناطق محسوس است. در تحقيق حاضر به بررسي تاثير تعدادی پارامتر بر رفتار ترانشه های مسلح شده با میخ تحت اثر بار انفجار پرداخته شد و در هر قسمت با انجام تحليل مربوطه (استاتيکي و ديناميکي) نتايج حاصل ارائه شده اند. در تحقیق حاضر به منظور بررسی رفتار ترانشه مسلح شده توسط میخ با بتن پاشیده تحث اثر بار انفجار و تاثیر پارامترهای متغیر مانند : نوع خاک ترانشه و بستر (SM,CL,GC)و مشخصات آن ها (M-S)، دو موقعیت انفجار مختلف (Rbp)، دو وزن ماده منفجره متفاوت (Wb) و سه قطر میلگرد متفااوت (DN) از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS با تحلیل سه بعدي استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت که عملکرد ترانشه مسلح شده توسط میخ با بتن پاشیده با مصالح خاکی GCمناسبتر می باشد. میزان استهلاک شتاب افقی ناشی از انفجار با افزایش قطر میخ ها از 41 میلیمتر به 28 میلیمتر و سپس 52 میلیمتر ، بترتیب 97 درصد و 98 درصد و 96 درصد ( در مسیر A به E ( کاهش و به لحاظ تغییر مکان افقی 10 درصد کاهش می یابد. با افزایش وزن مواد منفجره از 500 به 750 کیلوگرم TNT حداکثر تغییر مکانها و شتاب های افقی 46 درصد و 86 درصد افزایش می یابند. عملکرد ترانشه میخ گذاری شده با فواصل انفجاری 4و22 متر در استهلاک شتاب ناشی از انفجار 6 درصد و در استهلاک بیشینه تغییر مکان افقی 43 درصد می باشد. این موضوع نشان دهنده ی این نکته می باشد که، خاکریز ترانشه مسلح شده توسط میخ و پوسته بتن پاشیده را می توان به عنوان سپر حفاظتی در برابر موج ناشی از انفجار برای ابنیه های استراتژیک توصیه و استفاده نمود. کاهش اثر موج انفجار به همراه تغییر شکل های مجاز و ساخت سریع آسان و اقتصادی ترانشه میخ گذاری شده می تواند استفاده از این نوع ترانشه را گسترش دهد.
كلمات كليدي : انفجار - میخ گذاری - ترانشه خاکی
تاريخ دفاع : 1396-06-22