بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 94639100007
نام و نام خانوادگي : مهديه ميرنام نيها
عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیر تشعشعات گاما بر سطوح پلاسمائی روی و سلنیوم در کارکنان بخش پزشکی هسته ای
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی هسته ای
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده مقدمه و هدف: امروزه اشعه گاما به طور گسترده ای در مراکز پرتوپزشکی جهت درمان انواعی از سرطانها استفاده می گردد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات احتمالی دو عنصر روی و سلنیوم در نمونه های سرم کارشناسان پزشکی هسته ای می باشد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی (Cross sectional) بر روی 30 نفر از پرتوکاران بخش پزشکی هسته ای و همچنین 10 نفر از افراد کنترل انجام گردید. پس از جمع آوری 20 سی سی خون محیطی، نمونه های سرم توسط سانتریفوژ در دور rpm 4000 به مدت 7 دقیقه جداسازی و سپس برای اندازه گیری عناصر روی و سلنیوم مورد استفاده قرار گرفتند. غلظت عنصر روی به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی شعله و سلنیوم به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی با کوره گرافیتی انجام گردید. نتایج: میانگین سنی افراد گروه کنترل و گروه اشعه دیده به ترتیب برابر با 77/5 ± 37 و 38/10 ± 83/41 سال بوده است (171/0=p). میانگین غلظت روی در گروه کنترل (35/17 ± 75/89) به طور معنی داری بیشتر از گروه اشعه دیده (46/14 ± 91/70) بوده است (002/0=p). افزایش مدت زمان در معرض قرارگیری با اشعه به طور معنی داری با کاهش غلظت عنصر روی (005/0p=) همراه بوده است. همچنین مقدار دوز دریافتی پس از 5 سال به طور معکوس و معنی داری (019/0p=) با غلظت عنصر روی مرتبط بود. نتیجه گیری کلی: یکی از مکانیسم های اثر منفی اشعه گاما بر روی سلولها احتمالا از طریق کاهش سطح عنصر روی می باشد که ممکن است با افزایش آسیب های اکسیداتیوی همراه باشد. بنابراین، مصرف مکمل های روی در افرادی که شاغل در مراکز پرتو پزشکی می باشند توصیه می گردد، هر چند که این موضوع نیازمند مطالعات بیشتری می باشد. کلمات کلیدی: تشعشع گاما، سرم، سلنیوم، روی، پرتوپزشک
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: تشعشع گاما، سرم، سلنیوم، روی، پرتوپزشک
تاريخ دفاع : 1396-10-16