بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940193296
نام و نام خانوادگي : حميدرضا اسماعيل زاده
عنوان پایان نامه : شبیه سازی فرایند تزریق(پلیمر/سورفکتانت/آلکالین)به یکی از مخازن نفتی جهت بهبود راندمان تولید
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مخازن هیدروکربوری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سيد جمال شيخ زكريايي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علي اسفندياري بيات
چكيده : امروزه و در جهان کنونی نفت و گاز بعنوان حیاتی‌ترین نیاز سوختی جوامع انسانی به شمار می‌آیند. حال آنکه با در نظر گرفتن محدودیت منابع نفتی و گازي در جهان و نیز توانائی محدود بشر در اکتشاف، تولید و بهره برداري از منابع هیدروکربوري، نیاز به توسعه فناوري‌هاي جدید در جهت توسعه علمی و عملی ازدیاد برداشت نفت به شدت احساس می‌شود. به دلیل ناکارآمدی روش های متعارف بازیافت اولیه و ثانویه برای تولید بیش از ۴۰ % از نفت اولیه درجا مخزن ، نیاز به تکنیک های بهبود برداشت برای بازیابی میزان بیشتری از نفت درجای اولیه به امری ضروری تبدیل شده است. نفت باقی‌مانده در مخزن پس از فرایند های اولیه و ثانویه عمدتا به دلیل وجود نیروهای مویینه قوی در منافذ ریز سنگ و عدم تناسب تحرک‌ بین سیال جابجا کننده و نفت است. سیلاب‌زنی به تنهایی قادر به تولید نفت باقی مانده نیست، بنابراین نیاز به تکنیک و نیروی اضافی برای تولید هرچه بیشتر نفت احساس می‌شود. یکی از راه‌های تولید این نفت‌های به دام افتاده، اضافه کردن مواد شیمیایی مانند پلیمر سورفاکتانت و الکالین به آب تزریقی جهت بهبود نسبت تحرک و کاهش کشش بین سطحی است .در این پروژه به بررسی این فرایند از طریق شبیه‌سازی در نرم افزار اکلیپس و گرفتن ران‌های مختلف از نرم افزار با هدف دستیابی به شیمی مطلوب، ، طول مدت زمان تزریق و غلظت محلول شیمیایی پرداخته شده است.در نهایت با انجام شبیه‌سازی غلظت‌های مناسب برای الکالین، سورفاکتانت و پلیمر به ترتیب به میزان kg/m3 0.5،kg/m3 15، kg/m3 0.8 و با حضور تمام مواد در یک اسلاگ واحد و به صورت تزریق دوره‌ای تعیین شد.
كلمات كليدي : ازدیاد برداشت-الکالین-سورفکتانت-پلیمر-کشش بین سطحی-نیروهای مویینه-نسبت تحرک
تاريخ دفاع : 1396-11-09