بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930552481
نام و نام خانوادگي : كشتكار رجبي
عنوان پایان نامه : توسعه مدل چندسطحی حلقه بسته با استفاده ازرویکرد بهینه¬سازی استوار به منظور برخورد باعدم قعطیت داده¬ها با اهداف چند گانه مدل
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : علی باقری ,
عليرضا تقي پور
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حامد کاظمی پور ,
چكيده : در نظرگیری عدم قطعیت تقاضا به‌صورت روباست می‌باشد که از رویکرد برتسیماس و سیم استفاده‌شده است. در نظرگیری هم‌زمان چهار سطح ‌روبه‌جلو، شش سطح رو به عقب و ارائه الگوریتم ژنتیک به پیشنهادی برای حل مسئله سایر موارد موردتوجه این تحقیق می‌باشد. همچنین، مدل به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که ملاحظات اقتصادی اجتماعی و زیست‌محیطی را به‌طور هم‌زمان بهینه گردد. به‌عبارتی‌دیگر موضوع طراحی زنجیره تأمین پایدار موردتوجه قرارگرفته شده است. بهینه‌سازی سه تابع هدف سود مسئولیت‌پذیری اجتماعی و میزان انتشار کربن در یک زنجیره تأمین حلقه بسته تحت شرایط عدم قطعیت و استفاده از رویکرد بهینه‌سازی استوار موضوعی است که در این مقاله به‌منظور توسعه مدل‌های موجود موردبررسی قرارگرفته شده است. به‌طورکلی در این تحقیق، در فصل اول، مباحث ابتدایی و مقدماتی این تحقیق شامل تعاریفی از زنجیره تأمین مطرح شد و سپس بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، مفروضات و ساختار این پایان نامه تشریح شدند. در فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع آورده شده است
كلمات كليدي : بهينه سازي استوار، زنجيره تامين، حلقه بسته
تاريخ دفاع : 1397-04-06