بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950103734
نام و نام خانوادگي : محمد هادي مظفري رضوانده
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبیقی نقاشی چهره و پیکر درآثار بهمن محصص و فرانسیس بیکن
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شادان کیوانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پرویز حیدری زاده ,
چكيده : هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی نقاشی چهره و پیکر در آثار بهمن محصص و فرانسیس بیکن بوده و مروری دارد بر زندگی و اندیشه این دو هنرمند شاخص، بازتاب جنبش های مدرنیستی بر آثار اکسپرسیو آنها و مقایسه آثارشان با هم . همچنین پدیده نوگرایی در نقاشی معاصر ایران که تحت تاثیر گرایش های مدرنیستی غرب از جمله نهضت های هنری سده ی بیستم اروپا بوده، مورد بررسی قرار گرفته است . این پژوهش از نظر نوع، بنیادیـ نظری، از منظر ماهیت و روش، توصیفی ـ تحلیلی و از حیث روش گردآوری داده ها، كتا بخانه ای است. شباهت ها، تفاوت ها و شیوه ي بیان فرمی و محتوایی در بررسی تطبیقی این دو هنرمند مورد توجه قرار گرفت. مواردی از قیاس میان آنها همچون توجه به انسان و کالبد او، انسان ـ حیوان، وجود انسان، و مفاهیمی همچون اکسپرسیون، انزوا و کژنمایی، مولفه هایی بوده که مورد توجه نگارنده براي قرار دادن این دو شخصیت در کنارهم می باشد. مجموع این ویژگی ها از بهمن محصص و فرانسیس بیکن هنرمندانی ساخته که نه تنها از الگوهاي پیرامون خود جدا شده بلکه فردیتی منحصر به فرد و متفاوت از دیگران در دوره خویش داشته باشند. کلید واژگان: بهمن محصص، فرانسیس بیکن، مدرنیسم، اکسپرسیونیسم، نوگرایی، بیان، اغراق
كلمات كليدي : بهمن محصص، فرانسیس بیکن، مدرنیسم، اکسپرسیونیسم، نوگرایی، بیان، اغراق
تاريخ دفاع : 1397-05-17