بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930560836
نام و نام خانوادگي : ابوالفضل ملااحمد
عنوان پایان نامه : ایجاد و مشخصه یابی پوشش های محافظ نانوساختار اکسید اسپینل Mn-Co دوپ شده توسط عناصر آهن و ایتریم جهت پوشش دهی اتصال دهنده های کاربردی در پیل سوختی اکسید جامد
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حمیدرضا فرنوش
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسین ترابیان ,
چكيده : با افزودن عناصر نادر خاکی و واسطه به اکسید اسپینل منگنز-کبالت (MCO) می‌توان هدایت الکتریکی دمای بالا و چسبندگی پوشش‌های محافظ بر روی اتصال‌دهنده‌های پیل سوختی اکسید جامد را بهبود بخشید. در این پژوهش، نانوپودرهای اسپینل با ترکیب Fex Mn1.5-x/2 Co1.5-x/2 O4 (3/0≥x≥0) اصلاح شده به وسیله اکسید ایتریم به روش سل-ژل بر پایه‌ی شیوه‌ی پچینی سنتز شد. آلیاژ فولاد زنگ‌نزن 430 با استفاده از روش اسپری‌تر پوشش‌دهی شد و در شرایط احیایی-اکسیدی مورد تف‌جوشی قرار گرفت. پوشش MCO اصلاح شده به عنوان مانع در برابر تبخیر و مهاجرت گونه‌های دارای Cr از سطح اتصال دهنده‌ها عمل کرده و از مسمومیت گاز کروم در پیل سوختی اکسید جامد جلوگیری می‌کند. فاز و ریزساختار پوشش‌ها به ترتیب به وسیله آزمون پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) مجهز به طیف سنجی تفرق انرژی (EDS) مشخصه‌یابی شد. رفتار اکسیداسیون پوشش‌ها توسط آزمون اکسیداسیون سیکلی در oC 800 و به مدت h 1000 مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌گیری تغییرات وزن ناشی از آزمون اکسیداسیون کمترین مقدارافزایش وزن و ثابت سرعت mg2/cm4.s 00001/0Kp= را در نمونه‌ Fe0.15Ce0.15MCO نشان داد. پس از آزمون اکسیداسیون، آزمون هدایت الکتریکی غیرهمدما به روش 4 نقطه‌ای بر روی نمونه‌های پوشش داده شده و فاقد پوشش انجام گرفت. نتایج آزمون مقاومت سطحی ویژه در بین نمونه‌ها برای Fe0.15Ce0.15MCO اصلاح شده بوسیله mol % 2 اکسید ایتریم کمترین مقادیر مقاومت الکتریکی سطحی ویژه با انرژی فعالسازی KJ/mole793/0Ea= را نشان داد.
كلمات كليدي : پیل سوختی اکسید جامد، اتصال‌دهنده، اسپینل منگنز-کبالت ، پوشش نانوساختار ، اکسید ایتریم ، آهن.
تاريخ دفاع : 1396-06-22