بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 89067048300
نام و نام خانوادگي : صنم محجوب بهروز
عنوان پایان نامه : بررسی جنبه‌های نمایشی داستان‌های «هانس کریستین اندرسن» برای به‌کارگیری در نمایش خلاق مورد کاوی: داستان‌های «جوجه اردک زشت»، «لباس نوی پادشاه»، «پری دریایی»
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اردشير صالح پور
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
ميرعليرضا دريابيگي
چكيده : این پژوهش به بررسی جنبه های نمایشی داستان های هانس کریستین اندرسن (سه داستان پری دریایی کوچک، لباس نوی پادشاه و جوجه اردک زشت ) برای به کارگیری در نمایش خلاق می پردازد. هدف از این پژوهش یافتن منابع داستانی مناسب برای نمایش خلاق و نیز بررسی قصه های اندرسن به عنوان یکی از منابع مهم ادبیات کودکان در نمایش خلاق است. در این تحقیق به طور خلاصه به بیان ویژگی های نمایش خلاق پرداخته شده است و این نتیجه حاصل شده است که قصه های عامیانه و افسانه های جن و پری به عنوان منبعی مهم برای نمایش خلاق محسوب می شود که داستان های اندرسن به علت آوردن مفاهیم نو و ارزش های اخلاقی مناسب از ارزش بیشتری نسبت به سایر داستان ها برخوردار هستند. داستان های هانس کریستیان اندرسن کودک را با مسائل و و اقعیات زندگی روزمره آشنا می سازد و حتی مرگ را نیز به تصویر می کشد. همچنین داستان های اندرسن به دلیل داشتن زبانی صریح وساده و بیانی سرشار از تخیل و خلق فضایی فانتزی بسیار برای به کار گیری در نمایش خلاق مناسب هستند. ساختار داستان های اندرسن به ساختار نمایشی نزدیک است و وجود عناصری چون کشمکش، تعلیق و شخصیت پردازی آن را برای اجرا در یک فرآیند خلاقانه نمایش مناسب می سازد. چرا که قصه هایی برای نمایش خلاق مناسب هستند که ساختارشان به ساختار نمایشی نزدیک باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
كلمات كليدي : هانس کریستین اندرسن، جوجه اردک زشت، لباس نوی پادشاه، پری دریایی
تاريخ دفاع : 1392-11-21