بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930478141
نام و نام خانوادگي : بهزاد صداقه
عنوان پایان نامه : انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال گرافن در یک مبدل دو لوله ای
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آرش میرعبداله لواسانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد افتخاری یزدی ,
چكيده : امروزه کاربر روی سیستم های انتقال حرارت که به مصرف بهینه انرژی کمک می کنند نقش مهمی را به خود اختصاص می دهند که از مهم¬ترین پارامتر های بهبود این سیستم ها افزایش سرعت انتقال حرارت و در نتیجه افزایش بازده می باشد. در این پایان¬نامه مطالعه عددی و تجربی انتقال حرارت وافت فشار از نانوسیال گرافن بر پایه آب در مبدل حرارتی دو لوله ای انجام شده است. آزمایشات تحت شرایط جریان متلاطم انجام گرفته است. تأثیر عدد رینولدز جریان، دمای نانوسیال، دمای آب داغ و دبی سیال در حال گرم شدن روی ضریب انتقال حرارت و ویژگی های جریان مورد مطالعه قرار گرفته شد. در روش عددی برای طراحی و تحلیل داده ها از نرم افزار انسیس فلوئنت استفاده شده است، هم¬چنین دیزاین مدل و تولید شبکه نیز به کمک همین نرم افزار انجام شده است. برای روش تجربی یک دستگاه آزمایش طراحی و ساخته شد و پس از تهیه نانوسیال گرافن-آب برای درصد وزنی 05/0 و 01/0 درصد آزمایش انجام شد و داده ها برای محاسبه ی انتقال حرارت ثبت گردید. نتایج عددی نشان می دهد که با کاربرد نانوسیال گرافن نسبت به آب افزایش 84/17٪ و 17٪ را داریم. هم¬چنین نتایج تجربی افزایش 86/15٪ و 2/16٪ را گزارش می دهد و در پایان برای این آزمایش افت فشار ناچیز برای تراکم وزنی مختلف نانوسیال گزارش گردید.
كلمات كليدي : نانوسيال،گرافن،انتقال حرارت،افت فشار،مبدل حرارتي
تاريخ دفاع : 1396-06-29