بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950090699
نام و نام خانوادگي : نوید قربانی
عنوان پایان نامه : تهیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن- نانوذرات نقره و بررسی عملکرد جذبی آن برای حذف فلزات سنگین
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سید محمد دواچی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : امین هدایتی مقدم ,
چكيده : در این پروژه نانوکامپوزیت های پلی اتیلن با درصدهای مختلف نانو نقره (1، 3، 5 و7)، با روش اختلاط مذاب تهیه شده و خواص آنها با استفاده از آنالیزهای FTIR، XRD، DSC، AFM و SEM مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مطالعات آنالیزی نشان دادند که در تمامی نانوکامپوزیت های ساخته شده، نانوذرات نقره حضور داشته و به خوبی در بستر پلی اتیلن پراکنده شده اند اگرچه در نمونه حاوی 7% به دلیل تجمع نانوذرات افت خواص مشاهده شده است. عملکرد جذبی نانوکامپوزیت های تهیه شده برای حذف یون های کروم (ɪɪɪ) و کادمیوم (ɪɪ) از محلول های آبی مورد آزمایش و مطالعه قرار گرفت. برای دستیابی به ماکسیمم حذف فلزات سنگین کروم و کادمیوم از محیط های آبی، بهینه سازی هایی بر روی دوز جاذب، غلظت اولیه محلول های فلزی، pH و مدت زمان تماس انجام شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که ماکسیمم حذف یون های فلزی کروم و کادمیوم توسط نانوکامپوزیت های ساخته شده به هنگام استفاده از g/L 2 جاذب، غلظت اولیه محلول های فلزی برابر با 40 پی پی ام، pH برابر با 6 و مدت زمان واکنش 120 دقیقه اتفاق می افتد. همچنین نتایج نشان دادند که با افزایش درصد نانوذرات نقره در نانوکامپوزیت های تهیه شده، میزان حذف یون های فلزی کروم و کادمیوم نیز افزایش یافته و ماکسیمم حذف به هنگام استفاده از نانوکامپوزیت حاوی 5% نانونقره مشاهده گردید که نشان دهنده تاثیر مثبت نانو نقره در فرآیند حذف یون های فلزی می باشد. در نهایت مشاهده شد که نانوکامپوزیت های تهیه شده عملکرد بهتری در حذف یون های کروم از محلول های آبی نسبت به یون های کادمیوم دارند.
كلمات كليدي : پلی اتیلن، نانونقره، نانوکامپوزیت، بررسی خواص، حذف فلزات سنگین
تاريخ دفاع : 1397-06-22