بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930326314
نام و نام خانوادگي : فرشاد عبدی
عنوان پایان نامه : اندازه گیری اسپکتروفتومتری فلوکستین در فرمولاسیون دارویی پس از استخراج به روش نقطه ابری
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
هایده باقری صادقی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علیرضا زارعی
چكيده : در این تحقیق از سورفکتانت X-114برای استخراج فلوکستین به روش استخراج نقطه ابری استفاده شده است.در این روش براساس واکنش تراکمی فلوکستین با 1.2_نفتاکوانین _4_سولفونات وحضور الکترولیت NaCl به عنوان یک جدا کننده فاز القایی می‌باشد، محصول در فاز غنی ازسورفکتانت بعد از جداسازی تغلیظ می‌شود. این کارتحقیقاتی شامل دو بخش اصلی می‌باشد، بخش اول استخراج نقطه ابری فلوکستین در فرمولاسیون دارویی وبخش دوم اندازه گیری فلوکستین با تکنیک اسپکتروسکوپی UV-Vis می‌باشد، بخش اول شامل دو مرحله است مرحله قبل ازاستخراج ومرحله بعدازاستخراج، در مرحله قبل ازاستخراج فاکتورهایی همچون غلظت 1.2_نفتاکوانین _4_سولفونات، غلظت دی سدیم هیدروزن فسفات، اثرpH، زمان واکنش ودرمرحله بعدازاستخراج، فاکتورهای: غلظت تریتون X-114، غلظت الکترولیتNaCl ، زمان سانتریفوژ وزمان ماند بهینه شدند. در بخش دوم ازاسپکتروسکوپی UV-Vis به دلیل شرایط بهترنسبت به سایر روشها از قبیل عدم نیاز به حلال گران قیمت ومعرف برای اندازه گیری فلوکستین استفاده شد. دراین روش حد تشخیص 03/0 میلی گرم برلیتر، تکرارپذیری برای پنج اندازه گیری (67/2RSD%=( ، محدوده 05/0 تا 1 میلی گرم برلیتر، فاکتور تغلیظ 10 و فاکتور بهبود 05/4 به دست آمد. از این روش برای اندازه گیری فلوکستین در نمونه‌های مختلف دارویی بطور موفقیت آمیز مورداستفاده قرار گرفت.
كلمات كليدي : فلوکستین، اندازه گیری، اسپکتروفتومتری، استخراج نقطه ابری، فرمولاسیون دارویی
تاريخ دفاع : 1397-04-17