بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930501343
نام و نام خانوادگي : مصطفی یوسفی
عنوان پایان نامه : بهینه سازی میکرو استخراج مایع مایع پخشی به کمک اولتراسونیک براساس انجماد قطره آلی شناور به روش پاسخ سطح برای تعیین کادمیوم به وسیله اسپکتروفوتومتری
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : امیر حسین محسن صرافی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : علی باقری ,
علی نیازی
چكيده : در این کار تحقیقاتی، با روش میکرو استخراج مایع–مایع پخشی به کمک فراصوت بر اساس انجماد قطرات آلی شناور(UA-DLLME-SFO) مقدارCd در نمونه های حقیقی را با استفاده از اسپکتروفتومتری تعیین شد. برای بدست آوردن شرایط بهینه برای پیش تغلیظCd با استفاده از UA-DLLME-SFOD از روش پاسخ سطح استفاده شد که شامل تنظیم pH ، مقدار حلال های پخشی، غلظت و مقدار لیگاند بود. در این پژوهش از 1-دودکانول به عنوان حلال استخراج و از اتانول به عنوان حلال پخشی استفاده شد. در شرایط بهینه حد تشخیص (LOD) و حد کمی بودن (LOQ) بدست آمده از دستگاه اسپکتروفتومتر UV/VIS به ترتیب برابر با g/L µ 3/10 و 3/34 محاسبه و فاکتور پیش تغلیظ برابر با 33/333 بدست آمد. منحنی کالیبراسیون برای غلظت های g/L150µ و 100و 50 دارای R2 برابر با 9963/0 بود که بیانگر گستره دینامیکی مناسب و دقت کافی روش است.
كلمات كليدي : میکرو استخراج مایع مایع پخشی انجماد قطره آلی شناور روش پاسخ سطح
تاريخ دفاع : 1396-10-30