بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930567646
نام و نام خانوادگي : مینا نادری
عنوان پایان نامه : تحلیل بیومکانیکی استحکام پروتز فمور تحت بارهای مکانیکی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
فرهاد طباطبایی قمشه
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
گلدیس درب امامیه
چكيده : هدف: روش جراحی تعویض مفصل هیپ اخیرا یکی از موفق ترین روش های جراحی ارتوپدی می باشد. با افزایش موفقیت در جاگزینی مفصل هیپ، میانگین سنی بیمارانی که این عمل جراحی را انجام می دهند کاهش یافته است. بیماران نسبت به قبل فعال تر شده اند و انتظارات آنها نسبت به دوام و پایداری ایمپلنت افزایش یافته است. بنابراین، یکسری تست های استقامتی بالینی باید روی ایمپلنت هایی که جدید طراحی می شوند انجام شود که از شکست مکانیکی آن¬ها جلوگیری شود. هدف تحقیق، این است که پروتز را در برابر بارهای چرخه ای مورد آزمون قرار دهیم و مقاومت و دوام آن را در برابر شکست خستگی بررسی کنیم. همچنین دو نمونه پروتز را از نظر رفتار مکانیکی و مقاومت ماده بررسی کنیم. روش بررسی: ابتدا یک نمونه پروتز توسط دستگاه تست خستگی در معرض بارهای چرخه ای قرار گرفت. از آنجایی که شکستگی پروتز هیپ علاوه بر گردن استم در قسمت شفت آن نیز گزارش شده است، این قسمت از پروتز مورد نمونه¬سازی قرار گرفت و نمونه ها توسط دستگاه تست کشش مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از آزمون خستگی، پروتز نمونه وقتی در برابر بار محوری متناوب قرار می¬گیرد، حداقل نیرو N230، حداکثر نیرو N2300 و مقدار سیکل 78706 را بدون شکست تحمل می کند و جابجایی آن نیز کمتر از mm 0/5 می باشد، یعنی الزامات استاندارد ISO7206-4 را رعایت می¬کند. هیچ گونه آثار ترک و شکستگی روی آن مشاهده نشد. آزمون کشش بین استیل و کبالت-کروم نتایج تقریبا یکسانی نشان داد، اما تفاوت کمی با هم داشتند. در قطعه نمونه سازی شده در هر دو جنس با سطح مقطع 12/93 میلیمتر مربع (قطر 06/4 و 07/4 ) استحکام تسلیم قطعه Stainless Steel 1039 (نیوتون بر میلیمتر مربع)و در قطعه Cr-Co 1003 (نیوتون بر میلیمتر مربع) می باشد و همچنین استحکام نهایی و ازدیاد طول نسبی قطعه استیل و کبالت-کروم به ترتیب 1090 و 1095(نیوتون بر میلیمتر مربع) 18% و &/5 می باشد. به دلیل بیشتر بودن استحکام نهایی آلیاژ کبالت-کروم، این متریال برای ساخت استم پروتز می تواند گزینه مناسب تری نسبت به آلیاژ استیل باشد. علاوه بر این در مقایسه سطح مقطع ها، سطح مقطع پروتزی که آلیاژ کبالت-کروم است ( پروتز مدل C-STEM از برند Depuy Synthes) تمرکز تنش کمتری دارد و همچنین تمایل به تحمل تنش بیشتری در بدن تا زمان شکست را نسبت به پروتز استیل دارد.
كلمات كليدي : جاگزینی مفصل هیپ، پروتز هیپ، با¬رهای چرخه¬ای، شکست خستگی، رفتار مکانیکی
تاريخ دفاع : 1397-03-30