بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940277078
نام و نام خانوادگي : زهرا لشني
عنوان پایان نامه : اندازه گیری دز فوتون‌های خروجی سر شتابدهنده خطی لینک با انرژی MeV 15و فوتون های برگشتی از دیواره های‌ اتاق درمان بر خطرپذیری درمان در بافت‌های مجاور
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی هسته ای
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
عقيل محمدي
چكيده : مقدمه: در اطراف میدان های مختلف جهت درمان سرطان با شتابدهنده ی خطی، مقداری پراکندگی و نشت فوتون نیز وجود دارد. که این امر باعث افزایش دز دریافتی بیمار طی هر جلسه درمان می شود. این میزان فوتون های نشتی خارج شده از لبه های میدان، در اثر برخورد با دیواره های اتاق درمان نیز پراکنده شده و باعث افزایش دز رسیده به بیمار می گردند. همچنین با افزایش ابعاد میدان این میزان پراکندگی نیز افزایش می یابد. هدف از این مطالعه، شبیه سازی Head شتابدهنده ی خطی الکترون ساخت شرکت زیمنس آلمان و محاسبه ی دز فوتون های پراکنده از Head دستگاه و مقایسه ی آن ها با اندازه گیری های تجربی در اتاق درمان رادیوتراپی بوده است. تمام اندازه گیری ها با آشکارساز سوسوزن پلاستیک مدل NE10A که به صورت آنلاین اندازه گیری می کند، می باشد. مواد و روش ها : در این مطالعه با استفاده از، شبیه سازی به روش کد MCNPx2.6، head شتابدهنده ی خطی زیمنس شبیه سازی شده است. شبیه سازی در سه مرحله انجام شده است، ابتدا طراحی اتاق درمان بدون دیواره و بدون بیمار (NC)، مرحله ی دوم شبیه سازی اتاق درمان با دیواره و با بیمار (CP) و مرحله ی سوم شبیه سازی اتاق درمانبدون دیواره و با بیمار((P. همچنین در شبیه سازی از فانتوم معادل بافت استفاده شده است. تمام اندازه گیری های تجربی در بخش رادیوتراپی بیمارستان پارس انجام شده است. آشکارساز سوسوزن پلاستیک مدل NE102A با ابعاد کریستال استوانه ایی5×5 میلی متر جهت اندازه گیری در اتاق درمان به کار گرفته شده است. اندازه گیری در اتاق درمان در چهار ناحیه قطر اتاق، محور X(راستای بدن بیمار)،محور y و کنار تخت بیمار صورت گرفته است. نتایج وپیشنهادات : با توجه به نمودار های شبیه سازی و اندازه گیری های تجربی،هر چه از لبه ی میدان فاصله بگیریم میزان نشت فوتون های پراکنده کاهش می یابد. همچنین پس پراکندگی فوتون ها از دیواره ی اتاق درمان، با تجمع با فاصله از دیواره ها اتاق می افتد. فوتون های پراکنده شده در یک ناحیه متمرکز شده اند. با توجه به نتایج بدست آمده، بهتر است که اتاق درمان به صورتی طراحی و ساخته شود که دارای پس پراکندگی کمتری در محل بیمار گردد. به عبارتی می توان ابعاد اتاق درمان را زیادتر در نظر گرفت. همچنین می توان head شتابدهنده را از نظر حفاظ سازی به شکل طراحی کرد که کمترین میزان فوتون نشتی را داشته باشد.
كلمات كليدي : شتابدهنده ي خطي ،فوتون هاي پراكنده ، آشكارساز سوسوزن NE102A
تاريخ دفاع : 1397-06-21