بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940021623
نام و نام خانوادگي : مهدی مونس طوسی
عنوان پایان نامه : بهینه سازی توازن بار برای افزایش کارایی و کاهش مصرف انرژی در پردازش ابری با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : شبکه هاي کامپيوتري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
کوروش منوچهری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رضا روانمهر ,
چكيده : با گسترش روز افزون استفاده از اینترنت، شاهد افزایش تمایل کاربران برای استفاده از سرویسهای ابری هستیم. این روش یک بستر مقیاس پذیر و قابل اطمینان برای فراهم کردن منابع محاسباتی به صورت پویا، برای کاربرانی است که به صورت جغرافیایی پراکنده هستند. با افزایش روز افزون استفاده از سرویسهای ابری چالش ایجاد توازن بار در محیط ابری مطرح شد تا بتوان از حداکثر ظرفیت ابر استفاده کرده و کیفیت سرویس خوبی را به مشتری نهایی تحویل داد و علاوه بر آن کاهش مصرف انرژی را در پی داشته باشیم. برای این منظور محققین روشها و الگوریتمهای زیادی را بیان کردهاند که هرکدام معایب و مزایای خاص خود را دارند. یکی از بهترین الگوریتمها به منظور ایجاد توازن بار، الگوریتم کلونی مورچگان است که در اکثر روشها مورد استفاده است ولی این الگوریتم نیز همانند سایر الگوریتمها نقاط ضعف خود را دارد. یکی از نقاط ضعف الگوریتم، شروع ضعیف به دلیل ماهیت روند کاری الگوریتم است به همین منظور ما روشی را بر پایهی الگوریتم کلونی مورچگان و فرضیه فاصله اطمینان بیان کردهایم که با دسته بندی درخواستهای ورودی و پوشش نقاط ضعف الگوریتم کلونی باعث هوشمندتر شدن تخصیص درخواستها به ابر و در نتیجه کاهش میزان مهاجرت درخواستها و افزایش توازن بار و بهرهوری ابر میشود، با توجه به نتایج بدست آمده روش پیشنهادی به طور میانگین 5% افزایش بهرهوری را نسبت به الگوریتم کلونی مورچگان در بر خواهد داشت.
كلمات كليدي : رایانش ابری، توازن بار، الگوریتم کلونی مورچگان، فاصله اطمینان
تاريخ دفاع : 1397-04-10