بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930573205
نام و نام خانوادگي : فاطمه دلشاد
عنوان پایان نامه : بهبود روش هاي تخصيص طيف در شبكه هاي مبتني بر راديو شناختگر
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مخابرات
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
نيما رئيسي
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ناهید اردلانی ,
چكيده : چکيده شبکه های رادیو شناختگر یکی از حوزه های رو به رشد در نسل بعدی مخابرات بیسیم هستند. این شبکه یک راه حل جایگزین و مناسب تری برای دسترسی بیشتر به منابع از تسهیلات یکپارچه و سرویس های چند رسانه ای می باشد. به جای تخصیص طیف به صورت ثابت که در شبکه های بیسیم معمولی انجام می شد شبکه های رادیو شناختگر برای روش تخصیص طیف به صورت پویا عمل می کنند. موفقیت این شبکه رادیویی در گرو بهره وری طیف های اختصاص داده شده می باشد. در این پژوهش روش اولیت بندی تکنیک های اختصاص طیف بر اساس منطق فازی ارائه می شود. منطق فازی راهی برای پردازش داده ها بر مبنای مجاز کردن عضویت گروهی کوچک به جای عضویت گروهی دسته ای ارائه می دهد و به بیان ساده تر این منطق راه حل جديدي براي فرموله کردن پارامترهاي کيفي می باشد. الگوریتم های ژنتیک را نیز می توان یک روش بهینه سازی تصادفی جهت دار دانست که بتدریج به سمت نقطه بهینه حرکت می کند. با ترکیب این دو و معرفی الگوریتم فازی ژنتیک و با تخصیص طیف بر اساس سه پارامتر ورودی شامل: تلفات مسیر، سرعت گره و بهره وری طیف، روش پیشنهادی معرفی می شود. در انتها برتری این روش نسبت به سایر روش ها اعم از فازی و غیر فازی در سرعت، عملکرد و دقت برای اختصاص طیف مبتنی بر رادیوشناختگر مشخص می شود.
كلمات كليدي : واژه هاي کليدي: شبکه های رادیو شناختگر، تخصیص طیف، مخابرات بیسیم، منطق فازی، الگوریتم ژنتیک، فازی ژنتیک
تاريخ دفاع : 1396-06-20