بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۵۰۲۹۶۸۳۳
نام و نام خانوادگي : مجید میثاقی
عنوان پایان نامه : اثر پارامترهای هم زدن و دما روی کریستالیزاسیون کربنات کلسیم در فرآیند تزریق آب
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مخازن هیدروکربوری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی ناصری
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
افشین اکبری
چكيده : تزریق آب در مخازن نفتی باهدف حفظ فشار یا افزایش ضریب بازیافت مخزن یکی از روش‌های متداول در صنعت نفت می‌باشد. آب تزریقی در مخازن معمولاً آب دریا بوده که حاوي مقادیر بالاي سولفات و کربنات است، حال‌آنکه آب سازندي مخازن عمدتاً حاوي مقادیر بالاي یون‌هایی مانند کلسیم، باریم یا استرانسیم می‌باشد. آب‌هایی که اختلاط آن‌ها باهم منجر به تشکیل رسوبات معدنی می‌شوند، آب‌های ناسازگار نامیده می‌شوند. تشکیل رسوب‌هایی مانند سولفات کلسیم، کربنات کلسیم، سولفات باریم و سولفات استرانسیم جزء رسوب‌های رایج در مخازن هیدروکربوري براثر اختلاط آب‌های ناسازگار می‌باشند. تشکیل رسوب‌های معدنی ناشی از اختلاط آب‌های ناسازگار، منجر به کاهش تراوایی در اطراف چاه‌های تولیدي و تزریقی و در حفرات محیط متخلخل شده و حتی موجب انسداد و تجمع بیش‌ازحد رسوب در تأسیسات سطح الارضی می‌گردد. در این مطالعه، نخست مقدار رسوب کربنات کلسیم حاصل از امتزاج آب‌های ناسازگار تزریقی و سازندي در شرایط استاتیکی به‌صورت نرم‌افزاری و آزمایشگاهی (در دو حالت سکون و هم زدن آب‌های اختلاط یافته) بررسی‌شده است. در انجام آزمایشات استاتیک مقادیر رسوب حاصل از امتزاج آب‌های ناسازگار برحسب زمان اندازه‌گیری شدند و برخی از آزمایشات تکمیلی ازجمله عکس‌برداری با میکروسکوپ الکترونی و آنالیزهاي عنصري روي رسوبات حاصل نیز صورت پذیرفته است. نتایج SEM نشان می‌دهد افزایش دهد دما باعث کاهش اندازه کریستال‌ها می‌گردد، بطوریکه اندازه کریستال در دمای 80 درجه سانتی‌گراد نسبت به 25 درجه سانتی‌گراد 27 درصد کاهش داشته است. هم زدن باعث کاهش چشمگیر اندازه کریستال‌ها می‌گردد، بطوریکه در این رسوب به‌اندازه 81 درصد کاهش پیداکرده است. .نتایج EDX نیز نشان می‌دهد که در هر دو دماي 25 و 80 درجه سانتی‌گراد، رسوب حاصل از اختلاط آب‌های ناسازگار مورداستفاده، کلسیت می‌باشد. پس از انجام آزمایشات استاتیکی و شناخت رفتار رسوب در شرایط مختلف آزمایشات بازدارندگی رسوب انجام‌شده است. جهت انجام آزمایش از سه مدل بازدارنده، مواد فسفاته، عامل چنگاله و مایع یونی استفاده‌شده است. نتایج نشان داده است که عامل چنگاله اثر بهتری را در جهت جلوگیری از تشکیل رسوب گذاشته است و این اثر در دمای پایین بسیار بهتر دیده‌شده است. البته مایع یونی برای محیط‌زیست یک بازدارنده مفید می‌باشد.
كلمات كليدي : رسوب معدنی، کربنات کلسیم، بازدارنده رسوب معدنی، سینتیک رسوب معدنی
تاريخ دفاع : 1397-06-18