بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950164324
نام و نام خانوادگي : مهديه اسلامي نياسر
عنوان پایان نامه : مدلسازی ریاضی فرایند فرآورش پودر شیر خشک بدست آمده از خشک کن پاششی به کمک نرم افزار متلب
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع غذایی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آزاده سادات شکرابی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : افشار علی حسینی ,
چكيده : در این مطالعه، شرایط بهینه در فرآیند فراورش پودرِ شیرِ خشکِ کامل، به کمک تکنیک‌های هوش مصنوعی (شبکه عصبی و هوش مصنوعی) مورد بررسی قرار گرفت. از یک بانک اطلاعاتی تجربی به‌منظور ایجاد مدل شبکه عصبی (تعداد داده آموزش (80%) صحه سنجی (10%) و تست (10%) استفاده شد . در مرحله مدلسازی به کمکِ شبکه عصبی، از 4 دسته داده ورودی استفاده شد. این داده ها شامل دبی خوراک، سرعت همزن، دمای فرآورش، دبی لسیتین(یک افزودنی ارزشمند در فراوری و تولید خوراک در صنایع بوده است.) است. (93 نمونه ) از 93 داده تجربی جهت مدلسازی استفاده شد. نتایج مدلسازی به کمک شبکه عصبی برای پیش بینی چربی آزاد تطابق رضایت بخشی با داده های واقعی نشان داد. میزان خطای مدلسازی برای داده های تست کمتر از 3 درصد بدست آمد. مقدار خطای میانگین مربعات برای داده تست در حدود 4-10×4/2 بدست آمد نتایج مدلسازی به کمک شبکه عصبی برای متغیر بلورینگی لاکتوز تطابق خوبی با نتایج تجربی نشان داد به گونه ای که خطای مدلسازی برای داده های تست کمتر از 5/1 درصد بدست آمد. میزان خطای میانگین مربعات برای داده تست در حدود 4-10×3/2 و برای داده اموزش و صحه سنجی 5-10×3/3 و 4-10×4/2 است میزان ضریب همبستگی برای داده آموزش صحه سنجی و تست به ترتیب 998/0 =R2 , 960/0=R2 , 971/0=R2 بدست آمد. در مرحله بعد قطر ذرات پودر به کمک شبکه عصبی مدلسازی شد میزان خطای برای داده تست کمتر از5 /2درصد بدست آمد. میزان خطای میانگین مربعات برای داده تست در حدود 4-10×05/3 و برای داده اموزش و صحه سنجی 5-10×2/1 و 4-10×7/1 است میزان ضریب همبستگی برای داده آموزش صحه سنجی و تست به ترتیب1= R2 ، 996/0= ,R2997/0=R2 بدست آمد. مقادیر بهینه متغیرهای مستقل جهت دست یابی به حداکثر درصد چربی آزاد به کمک الگوریتم ژنتیک بدست آمد نتایج نشان داد دبی خوراک ورودی kg/h 1/20 ، دور همزن rpm 9/309و دما º C 7 /88 و دبی لستین صفر منجر به بالاترین درصد چربی آزاد (1/95 درصد) می‌گردد. مقادیر بهینه متغیرهای مستقل جهت دست یابی به حداکثر بلورینگی لاکتوز به کمک الگوریتم ژنتیک بدست آمد نتایج نشان داد دبی خوراک ورودی kg/h 3/19، دور همزن rpm 245و دما º C 71و دبی لستین صفر منجر به بالاترین بلورینگی لاکتوز (CPS1294 ) می‌گردد. مقادیر بهینه متغیرهای مستقل جهت دست یابی به حداقل قطر ذرات به کمک الگوریتم ژنتیک بدست آمد نتایج نشان داد دبی خوراک ورودیkg/h 1/20 ، دور همزن rpm 9/309و دما º C 7/88و دبی لستین صفر منجر به کوچکترین قطر ذرات (6/25 میکرون) می‌گردد.
كلمات كليدي : پودر شیر خشک، تکنیک های هوش مصنوعی، چربی آزاد، بلورینگی لاکتوز، قطر ذرات
تاريخ دفاع : 1397-04-24