بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930562036
نام و نام خانوادگي : المیرا رحیم زاده عبدی
عنوان پایان نامه : بررسی هیدروکسی آپاتیت عاملدار شده در سیستم دارو رسانی نوین
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم دقیقی اصلی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
لیلا ترکیان
چكيده : در پژوهش حاضر، هدف تولید نانو کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت عامل دار شده با ذرات مغناطیسی است که به عنوان حامل داروی ایماتینیب میسلات به جهت دارو رسانی هدفمند برای درمان لوسمی به کار گرفته شد، که با بارگذاری مناسب به این مهم دست یافتیم . هیدروکسی آپاتیت بافرمولCa10(PO4)6(OH)2 سنتز شد، سپس با نانوذرات سوپر پارامغناطیس عامل دار گردید. ساختار این کامپوزیت مورد بررسی توسط تعدادی از تکنیک ها از جمله XRD ، SEM ، BET ، VSM ، DLS که نشان دهنده رشد ذرات و میانگین اندازه ذرات آپاتیت به همراه ساختار عامل مغناطیسی است قرار گرفت.همچنین به منظور شناسایی گروه های مختلف موجود در ساختار بلوری هیدروکسی آپاتیت ، روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) مورد استفاده قرار گرفت.زیست فعالی ماده حاصله با غوطه وری در مایع شبیه ساز بدن به واسطه طیف سنج UV- Visدر طول موج 256 nm تعیین شد.نتایج سنتز موفقیت آمیز نانو کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت عامل دار پتانسیل کاربرد های پزشکی را به عنوان یک سرامیک زیست فعال و یک عامل انتقال دارو با ازاد سازی یا انتشار بالاتر در مقایسه با رهایی ایماتینیب تایید کرد.
كلمات كليدي : هیدروکسی آپاتیت- دارورسانی- نانو مغناطیس- ایماتینیب میسلات
تاريخ دفاع : 1396-12-20