بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940207267
نام و نام خانوادگي : الهام اخوان فرید
عنوان پایان نامه : رهایش داروی انسولین با استفاده از نانو ذراتPLGA (پلی لاکتیک-کو-گلیکولیک) اسید برای مصارف خوراکی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سید محمد دواچی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد پزشکی مدرس
چكيده : این تحقیق مربوط به رهایش داروی انسولين با استفاده از کپسوله کردن آن در نانو ذرات PLGA (پلي لاکتيک-کو-گليکوليک) برای مصارف خوراکي است که با قرار دادن آن در ژلاتین می‌توان رهایش داروی حاصل را به خوبی کنترل نمود و از آن در مصارف خوراکی استفاده نمود. در این روش داروی انسولین در داخل نانو ذراتPLGA کپسوله شد و برای کاربرد به صورت خوراکی درون بدن طراحی گردید. در مرحله بعد این پژوهش، هدف قرار دادن نانوذراتPLGA حاوی انسولین در ماتریسی از ژلاتین است که باعث بهبود رهایش نانو ذرات شده و با این روش می توان انتظار داشت حد مفید بودن دارو در داخل بدن را افزایش داد و طول عمر داروی انسولین را در بدن زیاد کرد. بدین منظور آزمونهای مختلفی نظیر آزمون اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه، آزمون طیف سنجی ماورای بنفش-مرئی، آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی، آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی، آزمون کروماتوگرافی ژل تراوایی، آزمونهای روش تفرق دینامیکی نور، بار سطحی و آزمون تخریب بیولوژیکی صورت گرفت. نتایج بیانگر تعامل و برهمکنش بین انسولین و PLGA در طول سنتز نانوذرات است. در مورد کپسوله کردن، بازده فرایند بالاتر از 97٪ بود. پتانسیل زتا در نانو ذرات به ‌ویژه در نانوذرات بار منفی نشان می‌دهد. درپی ترکیب انسولین و PLGA ثبات حرارتی نسبت به PLGA افزایش یافت و براساس مشاهدات مورفولوژیکی پراکنش نیز یکنواخت است. با توجه به مطالعات رهایش و سینتیک آن ، تخریب پلیمر و نانو ذرات و همچنین آنالیز اندازۀ ذرات، بهترین نتایج مربوط به نانوذرات PLGAINS30 است، که برای استفاده به‌عنوان یک نانو دارو مناسب‌تر است و ازآنجایی‌که دارو در ماتریس پلیمری قرار می‌گیرد، سرعت رهایش را کاهش می‌دهد و آن را در دورۀ پنج‌روزه کنترل می‌کند که استفاده از این نانوذرات را بصورت خوراکی آسان می کند.
كلمات كليدي : انسولین خوراکی، نانو ذراتPLGA ، پلی لاکتیک –کو-گلیکولیک اسید، رهایش دارویی، شناسایی.
تاريخ دفاع : 1397-06-13