بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930564076
نام و نام خانوادگي : سپهر گل‌سرخی
عنوان پایان نامه : روشی نو برای کاهش بار محاسباتی مسأله چگونگی در مدار قرار گرفتن واحدها با در نظر گرفتن قیدامنیت شبکه،با استفاده از ضرایب توزیع وقفه خطوط
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
پيام ربانی‌فر
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمود حسینی علی آبادی ,
چكيده : مسئله برنامه‌‌ریزی چگونگی در مدار قرار گرفتن واحدها محدود به قید امنیت یک روش کاربردی جهت برنامه‌‌ریزی بهره‌‌برداری و عملکرد زمان حقیقی توسط بهره‌‌بردار سیستم می‌‌باشد. در این میان، در نظر‌‌گیری سیستم انتقال و قیود امنیتی (معیار N-1) می‌‌تواند باعث به وجود آمدن جواب‌‌های متفاوتی برای پخش توان گردد. به‌‌هر‌‌حال، بار محا‌‌‌‌سبا‌‌‌تی روش فوق به خاطر بزرگ بودن مسائل موجود زیاد می‌‌باشد. بنابراین، در این بررسی برای اعمال شرایط امنیتی N-k از عوامل توزیع وقفه خط بجای ضر‌‌‌ا‌‌‌‌‌یب حساسیت تزریق استفاده ‌شده است. در این شرایط معاد‌‌لا‌‌‌ت استفاده ‌شده کلی‌‌تر بوده و در‌‌نتیجه زمان و حجم بار ‌محا‌‌‌سبا‌‌‌تی کاهش می‌‌یابد. همچنین برای اجرای معیار N-k از یک فیلتر فعال استفاده ‌شده و نتایج نشان می‌‌دهد که فیلتر فوق باعث کاهش 79% حجم محاسبات در مقیاس‌‌های بزرگ می‌‌گردد.
كلمات كليدي : برنامه‌ریزی خط و عدد صحیح، مسئله برنامه‌ریزی چگونگی در مدار قرار گرفتن واحدها محدود به قید امنیت، عوامل توزیع وقفه خط، شرایط N-k
تاريخ دفاع : 1397-04-20