بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930556304
نام و نام خانوادگي : محسن کشاورزی برمچی
عنوان پایان نامه : بهینه سازی و کاهش توان در شبکه های موبایل در راستای شبکه های مخابراتی نسل پنجم
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مخابرات
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ناهید اردلانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رضا صباغی ندوشن ,
چكيده : این پژوهش را با این سوال شروع می کنیم : یک شبکه سلولار نسل پنج برای دست یابی به بیشترین مقدار بازدهی انرژی، چگونه خواهد بود؟ برای پاسخگویی به سوال این پژوهش، به مدل کردن شبکه سلولار با هندسه¬ ی تصادفی و شبیه سازی حد پایین در UpLink برای میانگین کارایی طیفی میپردازیم. این موضوع ما را قادر به فرمولبندی مسئله¬ی "ماکزیمم کردن بازدهی انرژی در UpLink" و حل آن، با توجه به چگالی و تراکم ایستگاه های پایه، سطح توان ارسالی، تعداد آنتن های ایستگاه های پایه در هر سلول، تعداد کاربران در هر سلول و فاکتور استفاده¬ی مجدد می کند. رابطه¬ی بسته ای برای ماکزیمم کردن بازدهی انرژی ارائه شده است که چارچوب ارزشمندی از تعامل بین پارامترهای بهینه سازی، ویژگی های سخت افزاری، و محیط انتشار ارائه میدهد. در این پایان¬نامه استفاده از سلول¬های کوچک برای رسیدن به بیشترین مقدار بازدهی انرژی ثابت میشود، اما مقدار بازدهی انرژی به سرعت با افزایش ایستگاه های پایه به اشباع میرسد. قابل توجه است که با مجهز کردن ایستگاه های پایه به تعدا زیادی آنتن، ماکزیمم بازدهی انرژی بدست می آید. که در این مورد، شبکه در حالت مایمو عظیم کار میکند. بهره ای که با استفاده از مایمو های عظیم بدست می آید موجب کاهش تداخل و تلفیق بسیاری از کاربران با کاهش هزینه انرژی برای هر کاربر میشود.
كلمات كليدي : نسل پنجم، چگالی ایستگاه های پایه، مایمو عظیم، بازدهی انرژی، کارایی طیفی
تاريخ دفاع : 1396-11-07